Vådområdet ved Rønninge Made og Maglemose

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Vådområdeprojektet ved Rønninge Made_Maglemose har modtaget midler til etablering. Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres dræn og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande.

Vådområdeprojektet er på 48 ha fordelt på seks delområder i hhv. Kerteminde og Nyborg Kommuner. Vådområdet ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord/Nyborg Fjord i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Projektet kan etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at omlægge og afskære dræn, etablere levéer langs enkelte lokaliteter langs Vindinge Å samt skabe overrisling og nye vandløbstracéer til gavn for flora og fauna samt afvanding.

Kort over vådområdet ved Rønninge Made og Maglemose

Den røde markering med delområde I-IV angiver tilsammen det ca. 48 ha store område for mulig kvælstofvådområde ved Rønninge Made og Maglemose langs Vindinge Å.

Er du interesseret i projektet kan du kontakte projektleder Birgitte B. Knudsen på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller tlf. 6333 7946.

Sidst opdateret 17. februar 2020