Vådområdet ved Hindemae Enge

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Vådområdeprojektet ved Hindemae Enge har modtaget midler til forundersøgelse. Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres dræn og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande.

Vådområdeprojektet er på  32 ha fordelt på tre delområder. Delområde I er ca. 21 ha og ligger vest for Skellerupvej og nord for ”den fynske motorvej”. Delområde II og III ligger øst for Skellerupvej. Områderne som er delvist pumpet ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at stoppe pumpen, omlægge og afskære dræn.

Oversigtskort over vådområde ved Hindemae Enge 

Den røde markering med delområde I, II og III angiver det 32 ha store undersøgelses-område for mulig kvælstofvådområde ved Hindemae Enge,

Sidst opdateret 19. juni 2019