Vådområdet ved Kullerupafløbet Vindinge Å

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Der er gennemført forundersøgelse på vådområdeprojektet ved Kullerupafløbet, Vindinge Å.

Den tekniske forundersøgelse kan læses her

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Kullerupafløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Kullerupafløbet løber til Vindinge Å og videre ud i Holckenhavn Fjord/Nyborg Fjord som er sårbare kystområder.

Vådområdeprojektet er på 17,6 ha. Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at omlægge og afskære dræn. Drænvandet vil løbe frit ud på engarealerne. 

Kort over vårområdeet ved Kullerupafløbet Vindinge Å

Sidst opdateret 18. februar 2021