Vandløbsreguleringer og –restaureringer

Der kan af forskellige årsager være behov for at foretage nogle fysiske ændringer af vandløb, enten for at forbedre vandføringsevnen eller til forbedring af miljøtilstanden i disse, herunder æstetiske forhold.

Ved vandløbsreguleringer forstås ændringer af vandløbets skikkelse (forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg og rørlægninger af strækninger). Ved vandløbsrestaureringer forstås vandløbs-myndighedens forbedringer af forholdene i vandløb, der ikke opfylder målsætninger- eksempelvis anlæggelse af kunstige brinker, udlægning af store sten, gydebanker, strømkoncentratorer og planker.

Begge type projekter skal forinden gennemførelse godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsrestaureringer kan udelukkende gennemføres på offentlige vandløb og alle udgifter afholdes af kommunen.

Vandløbsreguleringer kan gennemføres på såvel private som offentlige vandløb. Her fordeles udgifterne imellem lodsejere og eventuelt andre som har nytte heraf. Økonomiske spørgsmål skal være afklaret inden projektet (reguleringen) kan godkendes af vandløbsmyndigheden.

Sidst opdateret 01. november 2017