Miljøvurdering

Den kommunale vandhandleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Nyborg Kommunes vandhandleplan har et indhold, der alene gengiver de statslige vandplaners foranstaltninger, der er således ikke tale om en ny plan. Da der i kommunens vandhandleplan således ikke er foretaget nogen ændringer eller præciseringer i forhold til statens vandplaner, er planen ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Nyborg Kommune vurderer, at handleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagefrist

Klager over kommunens vurdering af, at planen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, e-mail: nmkn@nmkn.dk, inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen er udløbet.

Nærmere regler, herunder om gebyr, kan ses på www.nmkn.dk

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Sidst opdateret 29. juni 2015