Vandhandleplan

Vandhandleplanen er en udmøntning af de statslige vandplaner og beskriver hvordan vandplanernes indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske afgrænsning

Det er kommunens opgave inden for et år at vedtage en handleplan, som prioriterer og beslutter, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes.

Den kommunale vandhandleplan fastsætter, hvordan byrådet vil realisere de statslige vandplaner offentliggjort 22. december 2011 og deres indsatsprogram inden for kommunens geografiske område på land og i de kystvande, som grænser op til hovedvandoplandet. Det er på kort angivet, hvor byrådet skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen. Den kommunale vandhandleplan indeholder også en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning.

Den kommunale handleplan er bundet af det forholdsvist detaljerede indsatsprogram og virkemidler, der er angivet i de statslige vandplaner. Det kommunale råderum i udfærdigelse af handleplanerne er derfor begrænset. Kommunernes opgave i forbindelse med handleplanerne er alene at fastlægge en prioritering af rækkefølgen af den indsats, som skal gennemføres i første planperiode 2010 til 2015.

Det er derfor alene handleplanens indhold (primært prioritering af rækkefølgen af indsatser), som er relevant at afgive høringssvar til. Vandplanens virkemidler, indsats og lokalitet, er således ikke til debat. 10 meter randzoner er eksempelvis heller ikke relevante i forhold til de kommunale vandhandleplaner.

Vandplanernes indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal gennemføres.

Indsatserne skal sikre, at de miljømål, som er fastsat i statens vandplaner i medfør af EU’s vandrammedirektiv og miljømålsloven er nået inden udgangen af 2015.

Se Nyborg Kommunes vandhandleplan i menuen til venstre.

Sidst opdateret 29. april 2015