Nyborg Kommunes Vandhandleplan

Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune er en beskrivelse af Nyborg Kommunes realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Nyborg Kommune er omfattet af vandplanerne for 3 hovedvandoplande: nr. 1.14 Storebælt, nr. 1.15 Det Sydfynske Øhav og nr. 1.13 Odense Fjord.

Nyborg Kommune skal gennemføre følgende typer af indsatser:

  • etablere vådområde
  • genåbne rørlagte vandløb
  • gøre faunaspærringer passable
  • forbedre regnbetingede udløb

Placeringerne af de enkelte indsatser kan ses her

Vedtagelse

Byrådet har på møde 15. september 2015 vedtaget Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune.

Se den endelige plan her

Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune har været i 8 ugers offentlig høring. Der kom kun bemærkninger fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen bemærker, at der for gældende vandplans retningslinje nr. 38 ikke længere er en række grænseværdier omkring grundvandsforekomster, som ellers angivet i Vandhandleplanen. Naturstyrelsen oplyser desuden, at Nationalt center for Miljø og Energi har revurderet anvendeligheden af DVFI for blødbundsvandløb således, at miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb nu generelt er ”god økologisk tilstand” uden et detaljeret mål i form affaunaklasse. Naturstyrelsens bemærkninger er taget til efterretning.

Da der kun er indkommet ét høringssvar, er det besluttet ikke at udarbejde hvidbog.

Sulkendup Mølle og Lillemølle

Sideløbende med vedtagelsen af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune, har Sulkendrup Mølle samt Lillemølle været forundersøgt.

Konklusionen på undersøgelserne er, at det teknisk set er muligt at skabe en væsentlig forbedring af passageforholdene ved møllerne samtidig med, at man opretholder en vandføring, der sikrer demonstrationsdrift af begge vandmøller. For begge møller vil det dog betyde, at der skal ændres væsentligt på de eksisterende forhold omkring møllerne, hvilket er i modstrid med de kulturhistoriske værdier og fredningen af Lillemølle.

Teknik og Miljøudvalget har 31. august 2015 besluttet at søge Naturstyrelsen om at fjerne begge indsatser fra Vandplanen 2009-2015 med henvisning til, at den forventede pris for realisering af projekterne overstiger en af Staten fastsat referencepris med mere end en faktor 5, som i vandplanernes note 5 dermed vurderes til ikke at være et omkostningseffektivt projekt.

Et projekt ved Lillemølle vurderes desuden at tilsidesætte væsentlige kulturhistoriske interesser, og derfor vil et projekt være i strid med Vandløbslovens § 37 stk. 2.

Teknisk Afdeling anmoder derfor Naturstyrelsen om at undtage begge møller fra Vandplan 2009-2015.

Klagevejledning vedr. vedtagelse af Vandhandleplanen

Forhold der kan påklages

Der kan klages over den endeligt vedtagene kommunale handleplan for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Klageberettigede

  • Miljøministeren.
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Offentlige myndigheder.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagemyndighed

Der klages gennem Klageportalen, som du finder link til på forsiden af nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Linket fører direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Der oprettes en klage i Klageportalen. Inde i Klageportalen guides man gennem en række trin, hvor der skal udfyldes med oplysninger.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort senest 11. november. 

Opsættende virkning

Klagen har ikke opsættende virkning. Udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolsprøvelse

Hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Gebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnet behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Statens Administration.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Sidst opdateret 18. februar 2021