Statslige vandplaner

I oktober 2014 blev de statslige vandplaner 2010-2015 endeligt vedtaget. Planerne sætter rammer for de handleplaner, som kommunerne skal udarbejde.

Vandplaner

Vandplanerne er det helt centrale element i at nå det overordnede mål, om at grundvand, vandløb, søer, fjorde og den kystnære del af havet skal have opnået en god økologisk tilstand senest i 2015. Et miljømål Danmark og de øvrige EU-lande vedtog i 2000. Staten har vurderet at ikke alle målene kan nås i 2015 og derfor udskydes til de næste to planperioder for  henholdsvis 2015-2021 og 2021-2027.

Vandplanerne omfatter en række forskellige tiltag, der skal sikre at miljømålene opfyldes. Der er for vandplan 2010-2015 især fokus på at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet og opnå fysiske forbedringer i vandløb til gavn for flora og fauna. Klimatilpasning skal indtænkes i alle tiltagene.

Vandplanerne indeholder også retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration. Retningslinjerne er ens for hele landet og skal bruges, når konkrete sager afgøres.

Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner, der viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet er fordelt i hele landet. Nyborg Kommunes areal er omfattet af 3 vandplaner: Vandplan Storebælt, Vandplan Det Sydfynske Øhav og Vandplan Odense Fjord. Nyborg Kommune har ingen indsatser i Odense Fjord oplandet.

Læs mere om statens vandplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forud for vandplanernes godkendelse, vedtog Folketinget i juni 2009 Grøn Vækst aftalen, der bl.a. indebar, at etablering af såkaldte vådområder skulle sættes i gang med det samme. Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for bl.a. kvælstof. På den måde begrænse udvaskningen af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer.

Læs mere om vådområder og etablering heraf i Nyborg Kommune her 

Sidst opdateret 05. juli 2019