Vandråd

Mulighed for oprettelse af vandråd i hovedvandoplandene Storebælt og Det Sydfynske Øhav. Frist 11. november 2019.

Ifølge lov om vandplanlægning - samt udkast til bekendtgørelse om vandråd m.v. - skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats for 3. vandområdeplanperiode 2021-2027.

Kommunerne skal oprette vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Følgende foreninger og organisationer kan ifølge lov om vandplanlægning være repræsenteret i et vandråd:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd. Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning.

På den baggrund, og efter aftale med Miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden mandag den 11. november 2019 at anmode om oprettelse af et vandråd.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Nyborg Kommune på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk med tydelig angivelse af, hvilket hovedvandopland vandrådet ønskes oprettet i samt evt. navn og kontaktoplysninger  på indstillet medlem og suppleant, hvis det vides på tidspunktet.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne i vandrådet. Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i sammen med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede organisationer der kan være medlem af vandrådet.

Ifølge Miljøministeriet forventes vandrådenes arbejde påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke (rammer og vejledning samt IT-værktøj). Fristen for kommunernes indberetning til Miljø- og Fødevareministeriet forventes at blive 22. september 2020 .

Sidst opdateret 23. oktober 2019