Vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje

Kommunen ser meget gerne, at de vejberettige selv bliver enige om at vedligeholde den private fællesvej.

Ved kommunens inddragelser i udgiftsfordelingen vil dette give en større udgift for den enkelte vejberettige.

Yderligere informationer kan findes i nedenstående spørgsmål.

Hvem skal vedligeholde en privat fællesvej?
De vejberettigede har ansvaret for, at vejen holdes i god og forsvarlig stand. De vejberettigede skal selv aftale, hvordan vejen vedligeholdes og istandsættes, og de skal selv aftale, hvordan udgifterne fordeles.

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at vejen er i dårlig stand?
Hvis en vejberettig gør gældende, at vejen er i uforsvarlig stand, er kommunen forpligtet til at vurdere vejens tilstand.
Hvis kommunen vurderer, at vejen er i tilstrækkelig god stand i forhold til færdslen, kan kommunen ikke foretage sig noget.

Koster det noget at få kommunen til at vurdere vejen?
Nej - Hvis en vejberettiget gør gældende, at vejen er i uforsvarlig stand, er kommunen forpligtet til at besigtige vejen og udarbejde en vurdering. Dette vil være uden omkostninger for den vejberettigede.

Hvad sker der, hvis kommunen vurderer at vejen er i uforsvarlig stand?
Hvis kommunen vurderer, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand, kan kommunen påbyde de vejberettige en istandsættelse af vejen, herunder hvordan vejen istandsættes. Kommunen forventer at de vejberettige selv kan blive enige om en fordeling af de deraf medførende udgifter.

Hvad skal vi gøre hvis vi ikke kan blive enige?
Hvis de vejberettig ikke kan blive enige om en fordeling af udgifter for istandsættelsen af vejen, kan de bede kommunen om en vurdering af vejen.
Kun hvis kommunen vurderer vejen til at være i uforsvarlig stand i forhold til vejen brug og art, kan kommunen påbyde den enkelte vedligeholdelsesforpligtede at vedligeholde eller istandsætte vejen ved at vælge mellem metode 1 eller 2.

  1. at indkalde til vejsyn
  2. at føre en skriftlig procedure

Ved begge metoder vil fordelingen af istandsættelsen tage udgangspunkt i de vejberettiges brug af vejen. Endvidere kan kommunen pålægge at arbejdet udføres som et samlet arbejde, hvis kommunen vurderer at dette vil være det mest hensigtsmæssige for vejens beskaffenhed.

Koster det noget at få kommunens hjælp til fordeling af udgifterne?
Ja - 26. april 2016 har Nyborg Kommunes byråd vedtaget, at alle administrative omkostninger kommunen vil have ved at udføre et vejsyn eller en skriftlig procedure, vil pålægges de vejberettige. Taksten er 529 kr. pr. time (2016 - tal).
Herunder kan kommunen indhente hjælp ved eksterne rådgivere til at udføre vejsynes eller den skriftlige procedure, hvorved den fulde udgift hertil kan pålægges de vejberettige.

Hvad gør jeg, hvis der foreligger en vejsynskendelse, men en part ikke overholder aftalen?
Såfremt en vejberettig gør gældende, at en vejsynskendelse ikke overholdes, er kommunen forpligtet hertil at vurdere vejens beskaffenhed. Hvis vejen vurderes til at være i god og forsvarlig stand efter vejens art og brug, kan kommunen ikke gøre yderligere. Hvis vejen vurderes til at være i uforsvarlig stand, vil kommunen pålægge den vejberettige at vedligeholde vejen efter vejsynskendelsen som følge:

  1. udstede et varsel om påbud for at vedligeholde vejen efter kravene beskrevet i vejsynskendelsen. 
  2. hvis varslet ikke efterkommes udstedes en påbud om istandsættelse, hvori den vejberettige for en frist til istandsætte vejen. Påbuddet skal godkendes i Nyborg Kommunes Teknik- og miljøudvalg inden dette udstedes. 
  3. hvis påbuddet ej heller efterkommes, vil kommunen sørge for vejen istandsættes hvorefter denne udgift vil pålægges den pågældende vejberettige.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg mener at den eksisterende vejsynskendelse ikke længere stemmer overens med de forhold, som denne i sin tid er blevet lavet på?
Såfremt en vejberettig påklager at forudsætningerne for den vejsynskendelse ikke længere er gældende, er kommunen forpligtet til at se på vejsynskendelsen og vurdere, om forholdene har ændret sig. Dette kan tidligst foretages 2 år efter afgørelsen for vejsynet er truffet.
Hvis kommunen vurderer at forholdende har ændret sig i sådan en grad, at dette bør medfølge en ændring af udgiftsfordelingen, kan kommunen gøre to ting:

  1. Indkalde til nyt vejsyn eller udføre en skriftlig procedure for en ny udgiftsfordeling, hvor administrationsudgifterne hertil vil blive pålagt de vejberettige. Se svar på spørgsmål oven for - 'Koster det noget at få kommunens hjælp til fordeling af udgifterne'?
  2. Aflyse vejsynskendelsen, hvorefter de vejberettige selv blive enige om en udgiftsfordeling.

Hvem er vejmyndig og hvem kan jeg klage til over en afgørelse, som jeg ikke er enig i?
Det er kommunen, hvor vejen er beliggende, der er vejmyndighed.
Du kan klage over kommunens afgørelser til Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet

Hvad er forskellen på private fællesveje i byer og på landet?
Jf. lov om private fællesveje, blive alle sommerhusområder administreret som private fællesveje beliggende i byzone.
Der er ikke den store forskel, om kommunen udfører et vejsyn på en privat fællesvej på landet eller i byen. Kommunen kan i værste tilfælde påbyde en istandsættelse af en vej i byzone, hvor der på landet kun kan påbydes en vedligeholdelse af vejen. 

Hvem er forpligtet til at renholde og fjerne sne på fortov og vej?
I byer og bymæssige områder kan kommunen sammen med politiet bestemme, at grundejere skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejen ud for deres ejendom.

Sidst opdateret 26. oktober 2018