Nabohjælpskilt

Kravene til opsætning af nabohjælp-skilte afhænger af, hvor skiltet ønskes opsat. Læs mere herunder.

Opsætning på offentligt vejareal

Offentligt vejareal omfatter både cykelsti, fortov, rabat og vej. Offentlige veje administreres af kommunen. Der må ikke opsættes nabohjælp-skilte på større veje.

På mindre boligveje kan der opsættes nabohjælp-skilte uden forudgående ansøgning, hvis nedenstående krav overholdes:

  • Alle beboere på vejen skal være enige om opsætning.
  • Hvis skiltet opsættes over fortov eller et andet sted, hvor der færdes fodgængere, skal underkanten af skiltet være mindst 2,2 m over belægningen.
  • Hvis skiltet opsættes over cykelsti eller andet areal, hvor der færdes cyklister, skal underkanten være mindst 2,3 m over belægningen ved opsætning.
  • Fra kørebanekant til skiltets kant mod vejen skal der være mindst 0,5 m.
  • Skiltet må ikke anbringes, så det er til gene for driften af området (græsklipning, snerydning mv.).
  • Skiltet må ikke opsættes sammen med lygtepæle, færdselstavler, vejnavneskilte og skilte med husnummerhenvisninger.
  • Skiltet må ikke opsættes sammen med signalanlæg eller tæt ved signalanlæg.
  • Som opsætter af nabohjælp-skiltet skal du selv afholde alle udgifter forbundet med opsætningen. Desuden står du selv for vedligehold af skiltene og har selv ansvaret for, at skiltene ikke er eller kan være til gene for andre.
  • Skiltene, der opsættes, må højst have en størrelse på 35 x 50 cm (bredde gange højde).
  • Ansøger påtager sig det fulde ansvar for Nabo-hjælp skilte, og ansøger afholder udgifter ifm. Anskaffelse, opsætning og vedligeholdes. Skiltet er ikke færdselskilte og udgifter er uvedkommende for Nyborg Kommune.

Inden nabohjælp-skiltet sætte op, skal der søges om en gravetilladelse ved Nyborg Kommune, inden standeren graves ned. Dette kræver kontakt til en entreprenør, som både skal ansøge om gravetilladelsen og grave standeren ned. Derfor anbefales det, at skiltet sættes op på privat grund.

Nyborg Kommune har ikke noget ansvar for eventuelle beskadigelser af ledninger mv. i forbindelse med gravearbejdet, hvis en stander graves ned inden for vejarealet.

Nyborg Kommune har ikke nogen form for ansvar for nabohjælp-skiltene.

Nabohjælp-skilte opsat i vejarealet kan til enhver tid forlanges fjernet af Nyborg Kommune. Hvis skiltene forringer oversigtsforholdene for trafikanterne eller derudover er til gene for trafikken eller driften af vejen, kan de fjernes uden varsel.

Hvis dit nabohjælp-skilt bliver fjernet, skal du kontakte Nyborg Kommune inden for en måned for at få skiltet udleveret.

Ved spørgsmål om placering af nabohjælp-skilte i vejarealet kan Vej, Park & Natur kontaktes.

Opsætning af Nabohjælp skilt kræver en tilladelse fra Nyborg Kommune , jf. § 80 i Lov om offentlig vej. Link til vejloven

Ansøgning sendes til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Opsætning på privat fællesvej

Opsætning af nabohjælp-skilte ved private fællesveje kan ske ud fra samme betingelser som ved offentlige veje, hvis vejens ejere er enige i opsætningen.

Opsætning af nabohjælp-skilte ud fra ovenstående betingelser sker ud fra § 66, stk. 1, i Lov om private fællesveje.

Link til Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.

Opsætning på privat grund

Opsætning af skilte på privat grund kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte.

Ved opsætning på privat grund skal det til hver en tid sikres, at skiltet ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne.

Du kan se de gældende lokalplaner i Nyborg Kommune på Lokalplaner.

Ved spørgsmål vedrørende lokalplaner kan Plan kontaktes.

Sidst opdateret 20. september 2018