Opsætning af valgplakater

Der gælder faste regler for opsætning af valgplakater på vejareal.

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Til de kommende valg har Vejdirektoratet udviklet en ”lommeguide” i form af en grafik, der kan downloades til smartphones, så opsætterne af valgplakater kan have guiden på sig, når de sætter plakaterne op. Guiden kan downloades ved at gå til Vejdirektoratets hjemmeside med sin smartphone, gå til undersiden om valgplakater, åbne punktet ”Lommeguide” og gemme guiden på telefonen. Man kunne evt. lave en ny overskrift som kaldes ”Download lommeguide”, hvor ovenstående tekst placeres.

Hvad er en valgplakat?

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Se vejledning om opsætning af valgplakater her

Se illustration med reglerne her

Det kræver ikke forudgående tilladelse

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Valgplakater må ophænges i perioden fra kl 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Ved folketingsvalg må valgplakaterne tidligst hænges op, når valget er udskrevet.

Hvor må valgplakater ophænges?

Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

Valgplakater må ikke ophænges

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Spørgsmål vedr. konkrete valgplakater

Kommuneveje og private fællesveje

Jeg har set en ulovlig plakat på vejarealet – skriv eller ring til:
Tove Jensen, Teknik- og Miljøafdelingen, tlf. 6333 6881, e-mail: tove@nyborg.dk

Min valgplakat er nedtaget, hvor er den? – skriv eller ring til:
Tove Jensen, Teknik- og Miljøafdelingen, tlf. 6333 6881, e-mail: tove@nyborg.dk

Statsveje (vi tager imod besked og videregiver den rette interne medarbejder)

Jeg har set en ulovlig plakat på vejarealet – send mail med oplysningerne til:
Poul Tradsborg, e-mail: ptr@vd.dk

Min valgplakat er nedtaget, hvor er den? – send mail med oplysningerne til:
Poul Tradsborg, e-mail: ptr@vd.dk

Sidst opdateret 18. februar 2021