Trafikstøj

Støj er en af de forureningsformer, der kan have en sundhedsskadelig virkning på mennesker i form af fysiske og psykiske skader. Især trafikstøj er en udfordring, fordi trafikken i samfundet stiger og fordi det kan være vanskeligt at reducere trafikstøjen.

Trafikstøj er støj fra veje og fra jernbane. Der er fastsat vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj. Kommunen skal derfor ved planlægning af f.eks. nye boligområder, sikrer at disse vejledende støjgrænseværdier er overholdt.

Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens middelværdi over et år døgnet rundt. For vejtrafik er der fastsat følgende vejledende grænseværdier:

  • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
  • Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
  • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
  • Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
  • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.

Støjen fra eksisterende veje kan reduceres ved afskærmning med støjskærme og støjvolde og støjen kan mindskes ved kilden ved at sænke hastigheden, reducere trafikmængden eller anvende støjsvage belægningstyper.

Der kan læses mere om trafikstøj her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kommunens projekt om måling af trafikstøj fra motorvejen

En af kommunen største udfordringer med trafikstøj, er støj fra motorvejen som går gennem Nyborg by.

Kommunen har i mange år arbejdet for at nedbringe støjen fra motorvejen i de omliggende støjfølsomme områder. Kommunen har bl.a. i samarbejde med Vejdirektoratet etableret støjvolde og støjskærme. 

De gamle eksisterende støjskærme, som Vejdirektoratet etablerede i 1994, er ikke mere tidssvarende i forhold til den konstant stigende trafik på motorvejen. Vejdirektoratet har også erkendt at hvis støjskærmene blev etableret i dag, vil de være betydeligt højere, for at sikre et lavt støjniveau i omgivelserne.

Kommunen har ved flere lejligheder i årevis forsøgt at få Trafikministre og Vejdirektoratet, til at gøre noget ved det stigende støjproblem. F.eks. ved etablering af nye høje støjskærme.

For at synliggøre støjen fra motorvejen, har kommunen derfor installeret 6 støjmålere langs med motorvejen. Placeringen af støjmålerne fremgår at nedenstående kort.

Støjmålerne måler hele tiden støjen fra motorvejen. Det røde omrids viser området hvori støjen bliver beregnet på baggrund af målingerne fra de 6 støjmålere.

Det er muligt at se støjen fra motorvejen ved at gå ind på nedenstående link. For at få vist støjen på kortet, skal der trykkes på knappen ”Live”.

https://ftdynamicnoisemapv2test.azurewebsites.net/site/nyborg

Bemærk at støjværdien på kortet, er det målte støjniveau. Værdien kan ikke sammenlignes med grænseværdien, for f.eks. boligområde. Det er fordi støjgrænseværdien gælder for støjen midlet over et år døgnet rundt.

På hjemmesiden er det også muligt at få vist, hvor meget det har støjet på forskellige tidspunkter. Dette gøres ved at ændre datoen, nederst til højere for kortet.

Der kan læses mere om kommunens projekt her

Det er kommunens forhåbning, at projekt vil hjælpe med få reduceret støjen fra motorvejen, ved at visse og dokumentere problemets omfang. 

 

Sidst opdateret 15. april 2021