Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling 2020

I henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18, § 39) fastsætter Nyborg Kommune følgende bestemmelser for opkrævning af gebyr for byggetilladelser og dispensationer, jf. byggelovens § 28 stk. 1.

Stk. 1 - Der opkræves ikke gebyr vedr. ansøgning om byggetilladelse og dispensationer.

Stk. 2 - Der opkræves gebyr ved lovliggørelse på 584 kr./ time.

Gebyrer beregnes og opkræves efter med gået tid i de enkelte sager med de til enhver tid gældende timepriser og beregningsmåder på tidspunktet for udstedelse af byggetilladelsen, uanset hvornår ansøgningen er indgivet.

Stk. 3 - Lovliggørelse af tilbygning, ombygninger og ændret anvendelse.

For tilladelse til f.eks. at foretage ombygninger, tilbygninger, ny indretning af tagetager og indretning af beboelse i udbygninger betales gebyr efter ovenstående regler for så vidt angår den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde.

Stk. 4 - Lovliggørelse af nedrivning af bygninger.

For tilladelse til nedrivning af bygninger betales et gebyr på 584 kr. pr. time.

Stk. 5 -  Prisregulering.

Gebyrerne reguleres hvert år til 1. januar på grundlag af de faktiske afholdte udgifter til byggesagsbehandling i første halvår året før.

Stk. 6 -  Almindelige bestemmelser.

Gebyrerne forfalder når byggetilladelse meddeles. For gebyrets betaling hæfter ejendommens ejer. Jf. Byggelovens § 28. I særlige tilfælde kan der gives lempelse eller eventuelt helt fritagelse for betaling af forannævnte gebyrer, hvis opkrævningen vil medføre åbenbare urimeligheder.

Stk. 7 - Moms.

Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift.

Stk. 8 - Ikrafttræden.

Forannævnte bestemmelser træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Samtidig ophæves tidligere gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling.

Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøudvalget.
Godkendt i byrådet 15. november 2019

Sidst opdateret 16. december 2020