Klagevejledning

Nedenfor kan du se klagevejledning for byggetilladelser.

Byggetilladelser bliver givet på baggrund af bestemmelserne i byggelov, Bygningsreglement BR18, samt planlov, kommuneplan, lokalplan eller deklaration for det område, hvor ejendommen ligger. Der er lagt vægt på, at afgørelserne er i overensstemmelse med de hovedhensyn, som bestemmelserne skal varetage.

Klagevejledning - byggeloven

Kommunens afgørelser efter byggeloven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal indsendes til Nævnenes Hus via e-boks eller mail: byg@naevneneshus.dk  4 uger, fra den dag afgørelse er meddelt.

Få flere oplysninger på www.naevneneshus.dk  

Klagevejledning - planloven

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

www.nævneneshus.dk

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Sidst opdateret 02. februar 2021