Olietanke

Har du en olietank på under 6000 l (villaolietank), og er den tilsluttet et oliefyringsanlæg? Så skal du være opmærksom på de miljøregler og krav, der gælder. Du skal også være opmærksom på kravene, hvis du planlægger at anskaffe en olietank.

Er din olietank for gammel?

Der er fastsat en række tidsfrister for, hvornår en olietank er for gammel. Hvis tidsfristerne overskrides, er tanken ulovlig og skal tages ud af brug. Det kan koste dyrt, hvis en ulovlig tank bliver utæt.

Hvornår skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?

Dette afhænger blandt andet af, om tanken er placeret over eller under jorden.

Skema til an- og afmeldelse af olietanke

Sløjfningsterminer for overjordiske tanke under 6.000 l
Tanke af stål, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode (tanke fra efter 2000). Senest 40 år efter fabrikationsår. 
Øvrige tanke af stål. Senest 30 år efter fabrikationsår. 
Tanke af stål, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges. Senest 31. august 2008. 
Dobbeltvæggede tanke af plast. Senest 40 år efter fabrikationsår.
Enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål. Senest 25 år efter fabrikationsår.
Enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges. Senest 31. august 2008. 
Tanke, som 1. september overskred aldersgrænsen på 30 år for tanke af stål eller aldersgrænsen på 25 år for enkeltvæggede tanke af plast, eller som overskred disse aldersgrænser før 31. august 2008. Senest 31. august 2008. 
Sløjfningsterminer for nedgravede tanke under 6.000 l
Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse, op mod udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester. Senest 50 år efter fabrikationsår. 
Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester. Senest 40 år efter fabrikationsår.
Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester. Senest 50 år efter fabrikationsår. 
Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyetser, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges. Senest 31. marts 2010. 
Tanke af plast. Senest 45 år efter fabrikationsår.
Tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges. Senest 31. marts 2015.
Tanke, som 1. januar 2007 overskred aldersgrænsen på 45 år for plasttanke eller overskrider aldersgrænsen inden 31. marts 2015. Senest 31. marts 2015. 
Kugleformede tanke polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S Senest 20 år efter nedgravning. 

Er du i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand? Så kontakt din oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

Hvordan skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?

Du skal sørge for at 

 • tømme tanken for olierester. 
 • bortskaffe tanken til en godkendt modtager. Eller afmontere påfyldningsstuds og udluftningsrør og afblænde tanken, så den ikke kan påfyldes. 
 • fortælle kommunen, at tanken tages ud af brug.

Det er altid en god idé at tale med din oliefyrstekniker eller VVS-installatør om sløjfningen.

Fjern tanken

Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank op, når du sløjfer den.

Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring tank og forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder fra anlægget er taget ud af drift. Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Er der fare for sammenstyrtning ved f.eks. tung kørsel oven på tanken, anbefales det også, at den graves op.

Krav til nye og eksisterende olietanke

Miljøregler og krav til olietanke står i olietankbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at: 

 • tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem. 
 • rørsystemet - ved etablering af ny tank - også skal leve op til kravene i olietankebekendtgørelsen. 
 • der kun må være ét rør mellem tank og fyr. 
 • overjordiske tanke skal være forsynet med overfyldningsalarm. 
 • overjordiske tanke skal være placeret på et jævnt og varigt stabilt underlag.
 • overjordiske tanke af stål skal være placeret over underlag, så inspektion af bunden kan finde sted.
 • ved nedgravning af tank skal sikres ved visuel kontrol, at tanken er ubeskadiget. 
 • nedgravede tanke og rør skal være omgivet af mindst 15 cm sand på alle sider.

Tal med din oliefyrstekniker eller VVS-installatør om installationerne.

Tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at den købte olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie i. Tankattesten indeholder fabrikantens navn og hjemsted, tanktype, rumfang, fabrikationsnummer og -år samt et typegodkendelsesnummer.

Du skal fortælle kommunen, at du får ny olietank

Senest 14 dage før du installerer en ny tank, skal du anmelde det til kommunen.
Du skal udfylde og sende en anmeldelsesblanket sammen med en kopi af tankattesten og en skitse, der viser tankens placering på grunden. På skitsen skal du også angive, hvis der er en brønd eller boring inden for 50m fra tanken.

Tankens placering kan markeres på et kort, hvor du selv tegner grunden med bygninger, skel og tankens placering. Du kan også markere tankens placering på et kort fra Nyborg Kommunes Kort og gis. Benyt linket og find frem til det rette kortudsnit ved hjælp af det lille ikon med forstørrelsesglas, eller søg din adresse ved klik på kikkerten.

Særlige forhold

Olietankanlæg må ikke etableres udendørs eller nedgraves inden for en afstand af 50m fra vandværksboringer og 25m fra andre drikkevandsboringer og -brønde.

Olietankanlæg må heller ikke graves ned inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler. Beskyttelsesområdet er ofte på 300m.

Er din olietank dækket af forsikringen?

Alle tankejere, som får leveret olie i en lovlig olietank, er automatisk med i en fælles forsikringsordning.

Oliebranchens forsikringsordning dækker udgifterne til at få fjernet forurening fra et defekt olietankanlæg til boligopvarmning hos en privat husejer, men kun hvis tanken og installationen opfylder kravene i olietankbekendtgørelsen. Præmien betales af olieleverandørerne. Du kan læse mere om ordningen på TopDanmarks hjemmeside - oliebranchens forsikringsordning

Hvis der går hul på din olietank...

... skal du forsøge at stoppe hullet – eller opsamle olien. Derefter skal du kontakte kommunen og dit forsikringsselskab.

Hvis olien pludselig er væk/løber ud, skal du ringe 112. Alarmcentralen vil vurdere, hvilken indsats der skal foretages.

Flere oplysninger

Få råd og vejledning om olietanke her (pdf åber i nyt vindue)

Du kan læse mere om reglerne i olietankbekendtgørelsen eller på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du blandt andet finder pjecen – ”Tjek din olietank”. Du er også velkommen til at kontakte Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Hvis du har et anlæg på 6000 l eller derover kan du ligeledes finde information og tekniske specifikationer vedrørende installation mv. i bekendtgørelsen.

Sidst opdateret 19. juli 2021