Retningslinjer for reklamering og sponsoraftaler på kultur- og fritidsområdet

Retningslinjerne gælder ved al Nyborg Kommunes ejendom under Kultur- og Fritidsudvalget. Også selvom den daglige drift gennem aftale varetages af en forening eller andre. Når der i teksten står ”Nyborg Kommune” eller ”kommunen” gælder den således også for de, der har driftsaftale.

Formål

Det overordnede formål med retningslinjerne er at sikre:

  • At ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte.
  • At der er generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, herunder moralske og etiske hensyn.

Lovgivning

Retningslinjerne tager afsæt i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre - herefter kaldt reklameloven. Loven giver kommuner samme adgang som private virksomheder til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklamepladser for andre. Formålet med loven er at give kommunalbestyrelser bredere adgang til supplerende finansiering af de opgaver, kommuner i forvejen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der bør gælde for kommuners og regioner opgavevaretagelse.

Definitioner

Reklamering

Salg af reklamepladser, når Nyborg Kommune mod betaling reklamerer, for et givent produkt, eller en ydelse.

Sponsorstøtte

Der er tale om sponsorstøtte, når Nyborg Kommune direkte eller indirekte modtager støtte fra en privat virksomhed i form af materialer eller penge mod reklamering for virksomheden. Det kan være opsætning af skilt med virksomhedens navn eller navnerettigheder til et idrætsanlæg.

Gave med reklameværdi

Vederlagsfri modtagelse af fast ejendom eller løsøre som gave, mod at disse kan anvendes til brug for reklamepladser for andre, f.eks. en reklamefinansieret bus. Ydelsen (gaven) og modydelsen (reklameværdien) skal stå i passende forhold til hinanden.

Hvor og på hvad må der reklameres?

Ifølge reklameloven kan der reklameres på kommunens faste ejendom og løsøre medmindre andet er bestemt i anden lovgivning.

Det følger endvidere af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen lovligt kan sælge reklameplads i form af bandereklamer på idrætsanlæg/haller.

Der kan ikke reklameres på kommunens hjemmeside, da elektroniske medier ikke er omfattet af reklameloven.

Nyborg Kommune ønsker ikke at anvende reklamer på skoler og i daginstitutioner. Undtaget er dog undervisningsmateriale, der kan sponsoreres. Ved Ørbæk Midtpunkt og ved Kultur- og Idrætscentret i Ullerslev betragtes alt andet end hal, motionscenter og udendørs idrætsanlæg som skole i forhold til retningslinjerne, herunder også Kultursalen i Ullerslev.

Kommunens til enhver tid gældende skilteregulativ skal overholdes.

Hvad må der reklameres for?

Indgåelse af reklame- og sponsoraftaler skal ske med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og varetagelse af saglige hensyn.

Kommunens valg af sponsorobjekt skal foretages ud fra en vurdering af, at det pågældende sponsorat giver positiv opmærksomhed for kommunen.

Sponsorer skal repræsentere organisationer og virksomheder med et brand, der er i overensstemmelse med Nyborg kommunes værdier.

Nyborg Kommune indgår ikke reklameaftaler/sponsoraftaler for sundhedsskadelige produkter eller produkter der kan medvirke til en usund livsstil, eksempelvis tobak, alkohol, sukkerholdige læskedrikke og slik.

Der kan dog indgås reklameaftaler/sponsoraftaler med virksomheder, der sælger disse produkter.

Kommunen er særlig opmærksom ved markedsføring, der retter sig mod børn og unge, der som udgangspunkt er letpåvirkelige.

Nyborg Kommune reklamer ikke med sprogbrug og signaler, der kan virke stødende.

Nyborg Kommune indgår ikke reklameaftaler/sponsoraftaler med følgende og tilsvarende organisationer:

  • Politiske partier og bevægelser og hertil valgte medlemmer eller opstillede kandidater
  • Religiøse bevægelser

Pris

Reklameaftaler/sponsoraftaler vedrørende kommunens ejendomme/løsøre skal indgås til markedsprisen. Markedsprisen er defineret som den højest opnåelige pris i handel og vandel.
Markedsprisen kan findes ved udbud eller ved anden undersøgelse af markedet.
Kravet om markedspris sikrer, at kommunen ikke via reklamer giver indirekte støtte til erhvervsdrivende.

Kontraktvilkår

Reklameaftaler/sponsoraftaler skal være skriftlige og være tidsbegrænsede på max. 5 år.

Aftalen skal omfatter antallet, størrelsen og placeringen af reklamerne, samt længden af perioden der reklameres.

Aftalen skal indeholde mulighed for opsigelse ved overtrædelse af markedsføringsloven.

Kompetence

Nyborg Kommunes idrætsanlæg drives dels af kommunen, dels af foreninger med hvilke der er indgået driftsaftale.

Reklameaftaler/sponsoraftaler i idrætsanlæg indgås af den forening, der driver idrætsanlægget, i overensstemmelse med nærværende retningslinjer.

Reklameaftaler/sponsoraftaler i idrætsanlæg drevet af kommunen indgås efter aftale med centerlederen i overensstemmelse med nærværende retningslinjer.

Sponsoraftaler vedrørende navnet på hele eller dele af et idrætsanlæg skal inden indgåelse godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget kan i konkrete tilfælde godkende særlige aftaler.

Foreningen/centerlederen kan overdrage rettighederne til at indgå reklameaftaler/sponsoraftaler til foreninger, der er faste brugere af faciliteterne.

Indtægt

For så vidt angår de idrætsanlæg, der drives af en forening i medfør af en driftsaftale med kommunen, tilfalder indtægten foreningen til glæde for foreningens medlemmer, der er brugerne af idrætsanlægget.

For så vidt angår idrætsanlæg, der drives af kommunen, tilfalder indtægten de foreninger, der er faste brugere. Fordelingen af indtægten sker efter indbyrdes aftale mellem foreningerne. Kan der ikke opnås enighed forelægges sagen for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sidst opdateret 20. august 2020