Nyhedsbrev januar 2017

Ansøgninger om udbetaling af tilskud i 2017

Folkeoplysende godkendte foreninger kan søge om følgende:

Ansøgning om lokaletilskud i 2017 (for året 2016)
Fremsendes inden 3. april 2017.
Udbetales i juni/juli måned 2017.
Husk at vedlægge sidst reviderede regnskab.

Ansøgning om medlemstilskud i 2017
Fremsendes inden 3. april 2017.
Udbetales i maj/juni måned 2017.

Ansøgning om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere
Fremsendes løbende og udbetales 2 gange årligt i juni og december måneder.
Det præciseres, at tilskud bevilges til foreningernes udgifter til uddannelse af ulønnede ledere/instruktører. Kvittering på afholdte udgifter vedlægges.

Husk at erklæring vedr. indhentning af børneattester skal afgives en gang årligt og skal ske ved afkrydsning på de enkelte ansøgningsskemaer.

Se ansøgningsskemaer her

Uddeling af Priser 2017

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris og en Idébetonet Pris. Uddelingen finder i år sted fredag 31. marts 2017 kl. 17.00 på Bastionen, Nyborg, hvor alle interesserede inviteres til at deltage.

Der er sendt mail og skema til fremsendelse af indstillinger til alle foreninger m.fl. Husk at sidste frist for fremsendelse af indstillinger er fredag 3. februar 2017.

Puljer til foreningernes samarbejde med folkeskoler og flygtninge

Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget har besluttet, at videreføre puljerne til samarbejde mellem foreninger, folkeskoler og flygtninge.

Der er allerede bevilget tilskud til flere projekter – men I har stadig muligheder for at søge til nedenstående puljer:

Fordeling af puljemidler til foreningernes samarbejde med folkeskoler:
Foreninger og folkeskoler kan i samarbejde søge puljemidler til fælles projekter.
Ansøgning fremsendes i fællesskab, hvor bl.a. formål og indhold beskrives.
Tilskud bevilges ud fra nedenstående:

  • der kan max bevilges 25.000 kr. pr. projekt
  • midlerne kan tilgå både forening og skole, og der kan suppleres med egenfinansiering
  • midlerne kan bruges til nye aktiviteter.

Fordeling af puljemidler til foreningernes samarbejde med flygtninge:
Puljemidlerne til integration af flygtninge i foreningerne kan kun søges af foreninger.
Foreningen skal fremsende en kort ansøgning med beskrivelse af formål, indhold/aktivitet og målgruppe.
Ansøgninger fremsendes til Skole- og Kulturafdelingen, som behandler og bevilger et evt. tilskud.

Hent ansøgningsskema her

For begge puljer gælder, at der aflægges regnskab for det udbetalte tilskud senest 3 måneder efter samarbejdet/projektet er afsluttet. Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Nyborg Kommunes Fritidsportal

Skole- og Kulturafdelingen sender nyhedsbreve og andre informationer ud via Nyborg Kommunes Fritidsportal.

Når I skifter formand/kontaktperson er det meget vigtigt, at I husker at ændre det på fritidsportalen på nedenstående link

http://nyborgfritid.halbooking.dk/

For at Nyborg Kommunes Fritidsportal kan udnyttes bedst muligt er det vigtigt, at I er registreret rigtigt.

Hvis søgefunktionen ”Vælg aktivitetstype” skal vise hvilken aktivitetstype foreningerne har skal dette registreres af hver enkelt forening.
I anmodes om at få jeres aktivitetstype(r) registreret.

Se vejledning i registrering af forening her

Retningslinjer for benyttelse af Nyborg Kommunes fritidsportal og halbooking

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt ”Retningslinjer for benyttelse af Nyborg Kommunes fritidsportal og halbooking”.

Der forekommer jævnligt aflysninger af træninger m.m. hvor I ikke benytter jeres tildelte tid i haller, gymnastiksale, kunstgræsbaner og andre bookede lokaler. Som tidligere meddelt, skal I fremover huske at aflyse disse tider/timer så andre foreninger eller borgere kan få glæde af de aflyste timer.

Se afsnittet vedr. ”Aflysning af timer” her i retningslinjerne

Lovændring

I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven fra 1. januar 2017 skal kommunerne bl.a. styrke tilsynet på det folkeoplysende område.

Derudover skal kommunerne offentliggøre lister over foreningernes regnskaber, hvis de modtager tilskud eller har fået anvist lokaler.
Kommunernes Landsforening (KL) har bedt Kulturministeriet om, at kommunerne som minimum får en klar vejledning til, hvordan den ændrede Folkeoplysningslov og særligt de medfølgende tilsynsregler skal forvaltes og forstås i praksis.

I vil modtage mere information omkring lovændringen, så snart vi ved mere om, hvorledes den skal administreres.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lars G. Andersen, fritidskonsulent
Dorte Elgaard, fuldmægtig                          

 

Sidst opdateret 13. februar 2017