Udviklingspuljen

Retningslinjer for Udviklingspuljen
Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 6. oktober 2014.

Folkeoplysningsudvalget har en pulje til udviklingsarbejde.

Formål:

Udviklingspuljen har til formål at understøtte nyudvikling indenfor Folkeoplysningsom-rådet.

Hvem kan søge:

Etablerede foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune kan søge.

Puljen kan bl.a. anvendes til:

 • Nye initiativer

 • Nye aktiviteter

 • Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper

 • Nye samarbejdsrelationer og partnerskaber

 • Etablering af nye foreninger og nye grene i eksisterende foreninger

 • Enkeltstående projekter

Ansøgning:

Udviklingspuljen kan søges løbende. Ansøgning sendes til Folkeoplysningsudvalget, Skole- og Kulturafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, til behandling og afgørelse.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgers/forenings navn og adresse

 • Begrundelse for ansøgningen

 • Formål

 • Målgruppe

 • Beskrivelse af idéen, initiativet, aktiviteten og evt. periode

 • Budget

 • Beløbets størrelse

Regnskab:

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter projektets afslutning. Uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Der ydes ikke tilskud til kommercielle formål samt foreningers almindelige drift.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at Udviklingspuljen – eller dele af den – kan anvendes til særlige indsatsområder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lars G. Andersen, tlf. 6333 7882, laan@nyborg.dk eller Dorte Elgaard, tlf. 6333 6863, del@nyborg.dk

Sidst opdateret 08. oktober 2014