Plejeboliger i Nyborg Kommune

En plejebolig er en lejlighed, der ligger på et plejecenter.

Der er generelt stor efterspørgsel på plejeboliger i Nyborg Kommune.

Hvem kan få en plejebolig?

En plejebolig er for dig, der har et væsentligt behov for professionel støtte og pleje døgnet rundt, som ikke længere kan varetages i dit hjem. På plejecenteret er der fast personale omkring dig døgnet rundt, som sikrer, at du får den hjælp, du har behov for.

Når vi visiterer til en plejebolig, lægger vi vægt på, at andre muligheder har været afprøvet i dit hjem fx øget hjemmehjælp, dagcenteraktiviteter, hjælpemidler, madordning, nødkald m.m.

Indskud og husleje

Indskud og husleje er forskellig alt afhængig af, hvilken bolig du bliver tilbudt. Du kan høre mere om priserne ved at ringe til det boligselskab, der er tilknyttet plejeboligen (se nedenfor).

Du kan søge om boligstøtte gennem Udbetaling Danmark på www.borger.dk/boligstøtte eller på tlf. 7012 8063. Du kan også søge om lån til indskud hos Ydelseskontoret på tlf. 6333 7000. 

Sådan søger du om en plejebolig

Du skal kontakte Visitationen med dit ønske om en plejebolig. Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker om en anden bolig, laver visitator en indstilling til Nyborg Kommunes Boligvisitationsudvalg. Du kan kontakte visitationen på tlf.: 6333 7540 eller mail: visitationen@nyborg.dk

Det er vigtigt, at du selv ønsker at flytte og selv skriver under på ansøgningen. Hvis det ikke er muligt for dig selv at tage stilling til en flytning, og du ikke selv kan skrive under, kan en pårørende søge Familieretshuset om værgemål.

Du har mulighed for at skrive dig på en af følgende ventelister:

Den generelle venteliste

Du kan skrive dig på den generelle venteliste, hvis du hurtigst muligt har brug for en plejebolig og ikke har et specifikt ønske til et plejecenter. Det betyder dermed, at du kan blive tilbudt en bolig på et af de fire plejecentre i Nyborg Kommune afhængig af, hvor der er en ledig bolig på det pågældende tidspunkt. Når du er visiteret til en plejebolig og skrives på den generelle venteliste, gælder der en plejeboliggaranti på 2 måneder.

Tildelingen af plejeboliger sker ikke efter anciennitet på ventelisten, men efter en helhedsvurdering af, hvilken ansøger der har størst behov for en plejebolig. I tilfælde af at to borgere har ligestillede behov, vil det være den borger, der har længst anciennitet, der først får tilbudt ledig bolig.

Giver du afslag på tilbudt bolig, vil du blive kontaktet af en Visitator, som vurderer dine begrundelser for afslag. I dette tilfælde slettes du ikke fra den generelle venteliste, men beregningen af fristen nulstilles, og gælder fra den dag, kommunen har modtaget afslaget.

Den specifikke venteliste

Du kan skrive dig på den specifikke venteliste, hvis du har ønske om at bo på et bestemt plejecenter i kommunen. Den specifikke venteliste er ikke omfattet af plejeboliggarantien, og du har derfor ikke krav på en plejebolig inden for 2 måneder.

Du kan også vælge at skrive dig op på venteliste til en plejebolig i en anden kommune. Nyborg Kommune giver dermed den valgte kommune besked om dit ønske.

Det er gratis for dig at blive skrevet på ventelisterne.

Hvem visiterer til plejeboliger?

Alle ansøgninger om plejeboliger behandles af et boligvisitationsudvalg. Boligvisitationsudvalget holder møde den første mandag hver måned. Du eller dine pårørende har mulighed for at deltage i mødet, når din ansøgninger bliver behandlet.

Du kan læse mere om tildeling af bolig, bolig i anden kommune og klagevejledning i kvalitetsstandarden.

Læs kvalitetsstandard for visitationen til plejeboliger her

Venteliste til plejebolig

Du kan først blive skrevet op på en venteliste, når du er blevet visiteret til en plejebolig af Boligvisitationsudvalget.

Via nedenstående tabel kan du se en oversigt over:

  • Antal borgere på den generelle venteliste og den specifikke venteliste
  • Den gennemsnitlige ventetid på den generelle venteliste med udgangspunkt i, hvor længe borgerne har ventet i de seneste 12 måneder
  • Den gennemsnitlige ventetid på den specifikke venteliste ligeledes med udgangspunkt i, hvor længe borgerne har ventet i de seneste 12 måneder
  • Fordelingen af borgere fra Nyborg Kommune og borgere fra andre kommuner
  • Antal fordelte ventelistepladser

Plejecentre

Vindinge Landsbycenter, Vindinge Landsbycenter 1, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7042.
Administreres af: Andelsboligforeningen Sprotoften tlf. 6531 1485.

Plejecenter Svanedammen, Svanedamsgade 17, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7038.
Administreres af: Nyborg Kommune tlf. 6333 7954.

Plejecenter Rosengården, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk, tlf. 6333 7033.
Administreres af: Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. 

Plejecenter Egevang, Egevangsvej 1, 5540 Ullerslev, tlf. 6333 7300. 
Administreres af: Nyborg Kommune tlf. 6333 7954.

Jernbanebo, Nydamsvej 1, 5800 Nyborg
Administreres af: Andelsforeningen Sprotoften, tlf. 6531 1485.

Du kan læse mere om de enkelte plejecentre her

Status på ventelisterne i Nyborg Kommune

Nedenstående status på den generelle og specifikke venteliste er opgjort pr. 11. maj  2020.

Maj Jun Jul  Aug Sep  Okt 
Antal borgere på den generelle venteliste pr. måned (max. 2 måneder) 3 2 9 11  11 
Antal tildelte boliger på den generelle venteliste pr. måned 7 2 6
Gennemsnitlig ventetid i uger pr. kvartal 4
   
Antal borgere på den specifikke venteliste pr. måned 20 14 17 18  22  25 
Antal borgere på venteliste til Vindinge Landsbycenter 2 1 2
Antal borgere på venteliste til Plejecenter Svanedammen 8 5 7
Antal borgere på venteliste til Plejecenter Rosengården 5 3 4
Antal borgere på venteliste til Plejecenter Egevang 5 5 3
 Antal borgere på venteliste til Jernbanebo 1 1
Antal tildelte boliger på den specifikke venteliste pr. måned 1 2 0
Antal borgere med ønske om bolig i anden kommune pr. måned 5 4 4
Antal tildelte boliger på venteliste til anden kommune pr. måned 2 0 0
 Antal borgere på venteliste pr. måned (generelle, specifikke og anden kommune) 23  16  26  26  33  36 

Sidst opdateret 12. februar 2021