Fremtidsfuldmagt

Folketinget har vedtaget lov om fremtidsfuldmagt. Formålet med loven er at styrke borgernes ret til selvbestemmelse.

En fremtidsfuldmagt sikrer dig mulighed for at påvirke dit eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom og mental svækkelse.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere kan
varetage dine interesser i økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller mentalt svækket og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, kan den eller de personer repræsentere dig, og handle på dine vegne på de områder, som fuldmagten omfatter.

Du bestemmer selv i hvilke forhold, der skal være omfattet af fuldmagten.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt

Borgere, som er fyldt 18 år, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Ordningen kan være relevant for alle, og meget relevant for personer, der får en demenssygdom eller anden lidelse, der medfører mental svækkelse.

Hvornår træder fuldmagten i kraft

Fremtidsfuldmagten kan først træde i kraft, hvis du en dag ikke længere selv har evne til at varetage dine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Det er Familieretshuset, der på baggrund af en lægeerklæring træffer beslutning om, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal træde i kraft eller ej.

Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passivt i Fremtidsfuldmagtsregistret og har ingen virkning.

Hvilke pligter og beføjelser har en fremtidsfuldmægtig

Den person, du vælger som fremtidsfuldmægtig, skal som udgangspunkt handle som du selv ville have gjort, og følge de anvisninger, du har givet i fuldmagten.

Fuldmægtig skal opbevare dokumentation for de dispositioner, der foretages på dine vegne.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt

Fuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af den digitale selvbetjening på tinglysning.dk.

www.tinglysning.dk

Derefter skal fuldmagten vedkendes for en notar inden den arkiveres.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte

Du bestemmer selv, hvor omfattende fuldmagten skal være.

Den kan f.eks. omfatte:

  • Udvalgte økonomiske anliggender, som f.eks. lejekontrakter, betalingsaftaler, salg af fast ejendom indfrielse af lån m.v.
  • Alle økonomiske anliggender.
  • Personlige forhold i specifikke situationer
  • Personlige forhold generelt til f.eks. ansøgning om hjælpemidler, hjemmehjælp, klager over afgørelser, journalindsigt m.v.

Du har som borger personlig handlefrihed, hvorfor fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling, herunder boligskift.

Yderligere oplysninger

Hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt kan du læse mere herom på borger.dk eller Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

www.borger.dk

Sidst opdateret 11. maj 2020