Hjemmehjælp

Hvis du i kortere eller længere perioder har brug for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen, kan du få hjælp til dette fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Karikaturtegning af fru Madsen der får hjemmehjælp

Hvis du har akut behov for hjælp til personlig pleje, iværksættes det med det samme.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om hjemmehjælp, hvilke opgaver man kan få hjælp til og andre forhold omkring hjemmehjælp nedenfor.

Når du søger om hjemmehjælp vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre og hvad du har behov for støtte til.

Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb?

 1. Du henvender dig med et ønske om hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. I samarbejde med dig og evt. dine pårørende, vurderer vi din situation og dine udviklingsmuligheder, samt hvad et rehabiliteringsforløb kan indeholde for dig. 

 2. Sammen med dig sættes der mål og delmål for rehabiliteringsforløbet. Det centrale i dit rehabiliteringsforløb bliver det, som du ønsker at opnå, for at du kan have et sundt, aktivt og værdigt liv. 

 3. Der fastsættes en tidsramme for opfyldelse af målene. Tidsrammen vil typisk være op til 12 uger. 

 4. Du vil i hele forløbet få den nødvendige hjælp og støtte til at udvikle dine færdigheder. Hjælpen vil løbende blive tilpasset din udvikling.

 5. Når rehabiliteringsforløbet er slut, bliver der sammen med dig lavet en vurdering af dine nye færdigheder. Der vil blive lavet en vurdering af, om du kan klare dig selv i hverdagen eller om du har behov for hjemmehjælp til en del af dine opgaver i hverdagen. 

Hvis jeg fortsat har behov for hjemmehjælp?

Hvis du efter rehabiliteringsforløbet ikke kan klare alt i din hverdag, vil du kunne blive visiteret til hjemmehjælp.

Hjemmehjælpen vil altid tage udgangspunkt i dine ressourcer, din mulighed for at blive selvhjulpen igen og dit aktuelle behov for hjælp. Hjælpen skal betragtes som et supplement til det, du selv kan gøre, og hjælperen vil inddrage dig som en aktiv partner i de opgaver, der skal løses.

Hvad kan indgå i hjemmehjælpen? 

Personlig pleje

 • Morgen- og aftentoilette
 • Brusebad, hudpleje, hårvask, barbering
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg

Ernæring 

 • Tilberedning og anretning af morgenmad
 • Anretning af øvrige måltider
 • Opvarmning af øvrige måltider
 • Indtagelse af mad og drikke
 • Særlig hjælp til ernærningstruede og småtspisende 

Psykisk pleje og omsorg

 • Støtte til at skabe struktur i dagligdagen
 • Støtte til at overholde aftaler

Rengøring

Støtte og hjælp til rengøring gives hver 14. dag. Afhængig af, hvor meget du selv kan klare, kan du som udgangspunkt få:

 • En basisydelse på 45 minutter pr gang, eller
 • En udvides ydelse på 60 min. pr gang

Du kan blive visiteret til nedenstående indsatser:

 • Støvsugning og/eller gulvvask
 • Aftørring omkring spiseplads, ved affaldsstativ, og skabslåger i køkkenet
 • Rengøring af håndvask, toilet og bruserum
 • Skift af sengetøj

Indkøb

 • At bestille varer til udbringning
 • At stille varer på plads 

Tøjvask

Hjælp til tøjvask ydes af et privat firma. Dit vasketøj bliver hentet hver 14. dag og leveres rent og sammenlagt ugen efter. Der er en engangsbetaling pr. vask. Du kan se taksterne på denne side

Madservice

Du kan blive visiteret til levering af måltider i dit eget hjem to gange om ugen. Du kan bl.a. vælge mellem:

 • Normal kost
 • Diæter
 • Individuel kost
 • Madpakker

Du betaler selv for den mad, du får leveret.

Kan jeg selv vælge leverandør?

Du kan vælge mellem den kommunale hjemmehjælp og private leverandører. Når der er bevilget hjemmehjælp, vil du få udleveret informationsmateriale om de private leverandører. Du kan også finde det på kommunens hjemmeside her

Ønsker du at skifte leverandør, skal du henvende dig til visitationen. Der er en måneds opsigelse fra udgangen af måneden ved skift af leverandør. Du har også mulighed for selv at udpege en privat person til at hjælpe dig med den visiterede hjælp. Den valgte person skal godkendes af Nyborg Kommune.

Kan jeg bytte en visiteret ydelse til anden hjælp? 

Du har mulighed for at få fleksibel hjemmehjælp. Det betyder, at du kan bytte en visiteret ydelse til en anden hjælp. Din hjælper kan vejlede dig om, hvilken hjælp du kan bytte til. Leverandøren har pligt til at afvise den ønskede bytteydelse, hvis leverandøren finder den uforsvarlig.

Får jeg en fast hjælper?

Vi tilstræber, at du får en fast hjemmehjælper. Du vil også få hjælp fra andre hjemmehjælpere  i distriktet, og der kan komme afløsere ved ferier og andet fravær. Nyborg Kommune har elever under uddannelse. Da de skal have praktisk erfaring, vil der også være mulighed for, at de kommer som hjælper hos dig.

Kan jeg få hjemmehjælp, hvis jeg er på ferieophold i en anden kommune? 

Hvis du ønsker hjemmehjælp, når du er på ferie i en anden kommune, skal du i god tid give besked om ferieadresse og varighed til visitationen, som sørger for at orientere hjemmehjælpen i den anden kommune om dit behov for hjælp.

Tavshedspligt og journal

Vores personale har tavshedspligt, og de må derfor ikke udtale sig om dig eller om forhold i dit hjem til udenforstående. Hjælperen må heller ikke tale med dig om andre borgere, der modtager hjælp.

I Sundheds– og Omsorgsafdelingen anvender vi et journalsystem, og der bliver oprettet en sag på dig. I din sag noterer vi oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle din sag og for at kunne give dig den nødvendige hjælp. Hvis du bliver indlagt på sygehus, får vi automatisk besked om din indlæggelse, hvorefter sygehuset får besked om den hjælp, du modtager fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Hvordan søger jeg om hjemmepleje?

Har du brug for hjemmepleje, skal du kontakte visitationen.

Du kan finde kontaktoplysninger til visitationen her

Kontakt hjemmeplejen

Kontakt hjemmeplejen i dit distrikt her

Sidst opdateret 11. maj 2020