Eget valg af hjælper til personlig pleje og praktiske opgaver

Når du er visiteret til personlig pleje og/eller støtte til praktiske opgaver efter servicelovens § 83, har du mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.

Hvornår kan du udpege en hjælper?

Når du er visiteret til personlig pleje og/eller støtte til praktiske opgaver efter servicelovens § 83, er du berettiget til selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.

Hvem kan være hjælper?

Du bestemmer selv, hvem der skal udføre opgaven. Det skal være en privat person. Det kan ikke være et firma. Visitationen skal godkende den udpegede hjælper og sikre,
at hjælperen har de fornødne kvalifikationer til at yde dig den hjælp, du er visiteret til.

Hvordan søger du?

Henvendelse skal ske til Visitationen. Visitationen kontakter dig inden 7 hverdage for at aftale et visitationsbesøg.
Ved besøget skal både du og den person, du ønsker at udpege som hjælper, være tilstede. Visitationen vurderer først, om du er berettiget til hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Derefter tages der stilling til om den person, du har udpeget, kan godkendes som hjælper.

Hvis hjælperen bliver, godkendt bliver vedkommende ansat i Sundheds– og Omsorgsafdelingen i Nyborg Kommune. Det indebærer, at hjælperen har det samme ansvar og pligter som andre ansatte i hjemmeplejen. 

Afgørelse

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning. Visitationen fører tilsyn med, at aftalerne overholdes.

Hjælperens pligter

Hjælperen har pligt til at yde hjælpen med et aktiverende sigte. Det vil sige, at du skal inddrages og selv deltage i at udføre opgaverne, så vidt det er muligt. Hjælperen har pligt til at oplyse om eventuelle ændringer i din funktionsevne. 

Hjælperen skal afholde ferie i henhold til Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Afholdelse af ferie skal indberettes til kommunen. Hjælper har pligt til at indberette sygefravær fra 1. fraværsdag.

Hjælperens aflønning og ansættelse

Hjælperen aflønnes efter FOA overenskomst for social- og sundhedspersonale med indplacering som udgangspunkt på løntrin 11. Med udgangspunkt i visitationens bevilling indgår Sundheds- og Omsorgsafdelingen en aftale med hjælperen om omfanget og indholdet af opgaverne.

Det skal af aftalen fremgå:

  • Hvilke opgaver, hjælperen ansættes til at løse
  • Hvordan opgaverne løses i tilfælde af hjælperens ferie eller andet fravær
  • Hvordan hjælper skal forholde sig, når du ikke skal have hjælp, for eksempel ved indlæggelse på sygehus, flytning til plejehjem eller ved død.

Din hjælper kan blive anvist arbejde andet sted i organisationen, hvis du i en periode ikke har behov for hjælpen. 

Du skal henvende dig til visitationen (se den grå boks til højre), hvis du ønsker at søge om hjælp og selv vil udpege en hjælper. 

Du kan læse mere om eget valg af hjælper til personlig pleje og praktisk hjælp her

Sidst opdateret 18. februar 2021