Pasning af døende (plejeorlov) - Plejevederlag

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • At en læge har vurderet, at den døende har kort levetid, og at der kun kan tilbydes lindrende behandling.

  • Den døende skal have et plejebehov.

  • Du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven.

  • Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Hvordan får jeg bevilget plejevederlag?

Du kan rette henvendelse til Myndighedsafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen eller til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. 
Vederlaget kan bevilges af administrativ medarbejder eller af visitator efter et visitationsbesøg.

Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om muligheder for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse.  

Hvilke opgaver består pasningen af?

  • At yde omsorg og være til stede i flere timer gennem døgnet og kunne kontaktes af den døende hele døgnet.
  • At indgå i lettere plejeopgaver med respekt for personlige grænser mellem jer.
  • At indgå konkrete aftaler om plejen med det personale, der eventuelt kommer i hjemmet.
  • At varetage praktiske opgaver i hjemmet som rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning og oprydning.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Plejeorloven kan være deltids og kan deles mellem flere personer.
I samråd med dig og din nærtstående indgås en aftale om, hvilke opgaver du kan tage dig af.

Ved behov kan der bevilges hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmesygepleje, træning, hjælpemidler, sygeplejeartikler og lignende. 
Bliver den døende indlagt på sygehus eller bliver visiteret til midlertidigt ophold for en periode på mere end 3 uger kontaktes Fællessekretariatet, som vurderer om plejevederlaget skal fortsætte.

Hvis den døende kommer på Hospice, bortfalder plejevederlaget efter 14 dage. Du har pligt til at oplyse Fællessekretariatet om alle forhold, der kan have betydning for hjælpen

Kan plejeforholdet ophøre?

Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes plejevederlag.
Du og din nærtstående kan til hver en tid og uden varsel bringe plejeforholdet til ophør.

Nyborg Kommune kan ligeledes beslutte, at et plejeforhold skal ophøre, hvis grundlaget for bevillingen ikke længere er til stede, eller hvis plejeforholdet anses for at være uhensigtsmæssigt. Du har ret til at få udbetalt plejevederlaget indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Er plejevederlaget lønnet? (Serviceloven § 120)

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1½ gang det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom. Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et basisbeløb på 16.118 kr. om måneden ved fuld tid (2020). Plejevederlaget er skattepligtigt.  
Nyborg Kommune tilbageholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Din arbejdsgiver kan vælge at fortsat at udbetale lønnen, og få refusion (plejevederlaget) fra kommunen.
Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du få udbetalt plejevederlag i forhold til årsopgørelsens overskud.
Er du pensionist, bør du undersøge om udbetaling af plejevederlag vil få indflydelse på din indtægt og eventuelle tillæg til pensionen. 

Ansøg om plejevederlag

Sidst opdateret 11. maj 2020