Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan få orlov fra dit arbejde i en afgrænset periode for at kunne passe og pleje en nærtstående, hvis du opfylder betingelserne i Lov om Social Service § 118.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

  • Plejemodtager skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Alternativt til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet.
  • Pasningsbehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • Ansøger er i stand til at varetage plejeopgaverne.
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvem kan få orlov til pasning af nærtstående?

Du kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre eller anden tæt tilknytning til plejemodtager. Det er muligt at dele orloven mellem flere nærtstående.

Det er en forudsætning, at plejemodtager og du bor sammen eller så tæt på hinanden, at det er muligt at varetage de praktiske og personlige opgaver i forbindelse med pasningsloven.

Hvordan ansøger jeg?

Du eller pasningsmodtager kan henvende jer til Visitationen i Myndighedsafdelingen, Nyborg Kommune. Herefter planlægges et visitationsbesøg hvor du, plejemodtager og en visitator deltager.

Du bør inden samtalen have afklaret ønsket om orlov med din arbejdsgiver. Samtalen med visitatoren vil omfatte en vurdering af plejebehov,arbejdsopgaver, din relationen til plejemodtager, aftale vedrørende orlovens varighed, løn og opsigelsesvarsel.

Hvor hurtigt får jeg svar på min ansøgning?

Den endelige afgørelse træffes indenfor 7 hverdage efter samtalen.
Ved bevilling modtager du et bevillingsskema og indberetningsliste til brug for ansættelsen.
Ved afslag modtager du et brev med begrundelse for afslag sammen med en klagevejledning.

Hvordan er reglerne for ansættelsen?

Du ansættes af Nyborg Kommune. Lønnen udgør 23.573 kr. om måneden (2020).
Du kan ansættes i indtil 6 måneder. Perioden kan forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.
Du kan aftale med din arbejdsgiver at orloven opdeles i kortere perioder af mindst en måneds varighed.
Pasningen kan deles af flere personer. Den samlede aflønning kan dog ikke overstige 23.573 kr. om måneden.

Kan orloven afbrydes?

Hvis ansættelsen afbrydes på grund af egen sygdom, plejemodtagers død eller andre forhold, der gør det umuligt at videreføre hjælpen, afbrydes ansættelsesperioden.
Kommunen udbetaler løn til dig i en måned efter udgangen af den måned, hvor ophøret finder sted. Kommunens forpligtigelse bortfalder, hvis du får arbejde indenfor denne periode.

Sygehusophold og behandling i udlandet

Orloven giver mulighed for ledsagelse og pasning under hospitalsophold.
Orloven kan medtages i forbindelse med genoptræning, rekreation og behandling i udlandet.

Ønsker du at ansøge, kan du anvende ansøgningsblanketten i selvbetjeningsboksen i højre hjørne.

Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Sidst opdateret 28. april 2020