§ 79 midlerne

Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 79.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service § 79.

Frivillig socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en organisation eller forening driver inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. En frivillig social indsats er handlinger, der sigter mod at give borgere en øget velfærd. En frivillig social indsats kan gå på tværs af sektorer og foregå i regi af fx en boligsocial,- sundheds,- eller integrationsindsats.

Det er kun frivillige foreninger, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto.

Frist for ansøgning om tilskud er 1. oktober 2019

Der kan søges om tilskud én gang årligt, der gælder aktiviteter i perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020

 

Ansøgningerne bliver politisk behandlet i november. Der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter politisk behandling.

 

Ansøgningsskema til § 79 lægges ud på hjemmesiden medio 2019.

 

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Da der ofte modtages ansøgninger med beløb, der samlet overstiger det årlige budget

til støtte, vurderes hver ansøgning samlet ud fra nogle kriterier med henblik på hel eller

delvis støtte eller afslag.

Kriterier, der indgår i vurdering og eventuel tildeling af tilskud:

  • At tilbuddet er med et socialt, aktiverende og forebyggende sigte.
  • At tilbuddet er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten.
  • At tilbuddet er forankret i Nyborg Kommune og primært inddrager eller henvender sig til borgere, der bor i kommunen.

Målgruppe

Borgere der modtager pensioner og/eller efterløn. Tilbuddene skal være generelle og tilgængelige for hele den afgrænsede målgruppe, uden at der foretages en konkret og individuel vurdering af behovet for tilbuddet.

Formål

  • At sikre mulighed for, at der også er klub- og aktivitetstilbud i nærmiljøet/de tyndt befolkede områder af kommunen 
  • At sikre at ældre og handicappede borgere så vidt muligt fastholder og udvikler deres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt
  • At øge og bevare borgerens muligheder for at klare sig selv fx ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation

Definition af tilbuddene/aktiviteterne

Efter Servicelovens § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med socialt, aktiverende og forebyggende sigte.

 

Tilbuddene omfatter aktivitetslignende tilbud i form af klubvirksomhed, foredrag, sang,

dans, studiekreds, håndarbejde/håndværk, fester, udflugter m.m.

 

Der ydes følgende former for tilskud:

  • Tilskud til aktiviteter, f.eks. til klubber, sang, foredrag.
  • Tilskud til husleje, anskaffelser, kurser, mv., fx tilskud til klublokale.
  • Tilskud til kørsel Nyborg Kommune giver både tilskud til kortevarende og længerevarende aktiviteter. 

Regnskab

Ved tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af året, fremsende det generelle regnskab med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt.

 

Frister i 2019 for indsendelse af regnskab

Ansøgninger 1. oktober 2019 (aktiviteter fra 1. januar 2020 – 31. december 2020) – frist for indsendelse af regnskab er 31. december 2020.

 

Beløb, der ikke anvendes, skal tilbagebetales.

 

Hvad bruger vi oplysninger til?

Når du søger § 79 midler, registrerer Nyborg Kommune: ansøgers navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Oplysningerne bruges udelukkende til sagsbehandling og evt. kontakt for Nyborg Kommune ifm. tvivlspørgsmål.

 

Oplysninger opbevares på Nyborg Kommunes webserver, indtil sagsbehandlingen er afsluttet, hvorefter de overføres til kommunens fagsystem med dertilhørende arkiverings- og slettefrister.

 

Behandling af oplysninger og rettigheder

 

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver

Sidst opdateret 21. januar 2019