Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - rengøring

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter praktisk hjælp til rengøring?

Støtte og hjælp til rengøringsopgaver, der er nødvendige for, at du kan være i din bolig.

Hvem kan få hjælp til rengøring?

Hvis du og din ægtefælle eller samboende i en kortere eller længere periode har meget vanskeligt ved eller ude af stand til selv at gøre rent kan du få hjælp og støtte til dette.

Hjemmeboende børn og unge må forvente at skulle deltage i det praktiske arbejde svarende til deres alder.

Alder udløser ikke i sig selv hjælp og støtte.

Du kan som udgangspunkt ikke få bevilget hjælp, hvis du fortsat er i stand til at udføre de praktiske opgaver men nu oplever, at de tager dig længere tid. I sådanne tilfælde er det en forventning, at du fordeler opgaverne over en periode på fx 14 dage og derved fortsat selv klarer dem.

Når du søger om hjælp til rengøring, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af rengøringsopgaver, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til.

Hvad er formålet med støtte og hjælp til rengøring?

Formålet med indsatsen er:

 • at udvikle og fastholde din evne til selv at klare rengøringsopgaver
 • at medvirke til, at din bolig har en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejne 
 • at bevare din livskvalitet og værdighed
 • at lette din hverdag
 • bidrage til renholdelse og eller opretholdelse af boligen i samarbejde med dig.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Omfanget af hjælp og støtte vil afhænge af din konkrete situation og hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre.

Som hovedregel kan du få gjort rent hver anden uge.

Som udgangspunkt udføres hjælpen på hverdage i dagtimerne.

Forud for bevilling af praktisk hjælp vurdere visitationen  hvilke konkrete praktiske opgaver, der som følge af din funktionsnedsættelse er behov for hjælp til.

Afhængigt af, hvor meget du selv kan klare, kan du som udgangspunkt få en basisydelse på 45 minutter pr. gang eller en udvidet ydelse på 60 minutter pr. gang.

Rengøringen omfatter hverdagsrengøring af boligens daglige opholdsrum, svarende til en ældrebolig (65 m2).

I boligen rengøres:

 • Køkken
 • Badeværelse
 • Soveværelse
 • Stue
 • Indgangsparti (entre eller bryggers).

Med udgangspunkt i de rengøringsopgaver, du ikke selv kan udføre, visiteres du til de konkrete opgaver der udføres inden for den tildelte tid.

Hjælp til rengøring kan omfatte følgende opgaver. Du kan selv vælge hvilke opgaver der skal udføres inden for den tildelte tid.

Køkken

 • Støvsuge
 • Vaske gulv
 • Gøre køkkenbord rent
 • Tørre spild af ved/i hårde hvidevarer
 • Rengøring omkring affaldsstativ
 • Aftørring indvendig og udvendig på køleskab
 • Aftørre synlige pletter på køkkenlåger
 • Aftørring af bord og stol ved spiseplads.

Badeværelse

 • Støvsuge
 • Vaske gulv
 • Gøre håndvask ren
 • Gøre toilet rent herunder væggen omkring vasken
 • Tørre bruseniche af
 • Ved behov tørre øvrigt inventar udvendigt af (fx spejl og toiletskab).

Soveværelse

 • Støvsuge 
 • Vaske gulv
 • Tørre støv af 
 • Skifte sengetøj.

Stue

 • Støvsuge
 • Vaske gulv
 • Tørre støv af.

Entre eller bryggers

 • Støvsuge
 • Vaske gulv
 • Tørre støv af
 • Støvsugning af dørmåtte indendørs efter behov

Indholdet i de enkelte opgaver er beskrevet i det følgende.

Støvsugning

 • Støvsugning af gulve og øverste lag tæpper 
 • Flytning af lette møbler og møbler med hjul i forbindelse med Støvsugning
 • Støvsugning af dørmåtter.

Gulvvask 

 • Udføres med gulvmoppe vand og rengøringsmiddel
 • Vask af gulv uden tæppe samt aftørring omkring tæpper og dørtrin.

Aftørre/rengøre

 • Udføres med klud vand og rengøringsmiddel i badeværelse og køkken.

Tørre støv af

Støv tørres af på vandrette flader, vindueskarme, borde og hylder. Indbo og nips flyttes i begrænset omfang. Efter behov tørres der desuden støv af på

 • Fjernsyn, radio og stereoanlæg
 •  Fjernelse af evt. spindelvæv
 • Spejle
 • Lamper og dørgreb
 • Hjælpemidler.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Dette kan du ikke få hjælp til:

 • Vende madrasser
 • Oprydning, rengøring og opvask efter gæster
 • Rengøring ved flytning og efter håndværker
 • Rengøring efter dyrs efterladenskaber.

Medmindre husdyret er nødvendigt pga. funktionsnedsættelsen fx en førerhund

 • Rengøring uden for dit hjem herunder trappevask i almennyttige boliger
 • Rå afhøvlet gulve vaskes ikke.

Fleksibilitet - bytteydelser

Personalet skal som hovedregel levere den hjælp, du har fået bevilget.

Du har mulighed for at aftale med personalet, at du i en konkret situation bytter en tildelt ydelse ud med en anden. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til.

Dette kunne fx være: støvsugning af møbler, støvsugning af synlige paneler, aftørring af billeder/malerier, pudse og afkalke fliser i badeværelset.

For bytteydelser er det dog en betingelse, at

 • De opgaver du bytter dig til, skal kunne løses inden for samme tidsramme.
 • Opgaven kan varetages af samme leverandør.
 • Opgaven kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
 • Du kan kun bytte imellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du er tildelt begge ydelsesformer, og ydelserne leveres af den samme leverandør.

I hvert enkelt tilfælde skal personalet vurdere, om det er fagligt forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp og i stedet udføre bytteydelsen. I tvivlstilfælde skal personalet tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og udføre den bevilgede hjælp og ikke den ønskede bytteydelse.

Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. I den situation vil visitator i samarbejde med dig revurdere dit behov for hjælp.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Rengøring er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • Godkendt privat leverandør
 • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen.

Hvad koster det at få hjælp til rengøring?

Den visiteret hjælp er gratis.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal sørge for, at der er: 

 • En velfungerende støvsuger med teleskoprør
 • En gulvmoppe med teleskoprør
 • Klude – gerne miljøklude – der passer til opgaven
 • Indkøbt astma/allergi og miljøvenlige rengøringsmidler.

Du skal deltage i de dele af rengøringsopgaverne, du selv kan klare.

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019