Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 a.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Rehabilitering betyder, at du får tværfaglig støtte, træning og vejledning til fortsat at have et aktivt og selvbestemmende liv.

Indsatserne i rehabiliteringsforløbet kan være meget forskellige og vil altid blive tilrettelagt i samarbejde med dig og evt. dine pårørende ud fra dit aktuelle behov.

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger afhængigt af din situation og det mål, du ønsker at opnå. 

Hvornår kan jeg få et rehabiliteringsforløb?

Når du henvender dig med et ønske om at få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver eller madservice, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb.

Hvad er formålet med et rehabiliteringsforløb?

Formålet med et rehabiliteringsforløb er at forbedre dine færdigheder, så du bliver helt eller delvist uafhængig af hjælp og kan fastholde et aktivt og selvbestemmende liv.

Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb?

Et rehabiliteringsforløb indeholder følgende elementer:

Udredning

 • Sammen med dig afdækkes dit behov for hjælp, dine ressourcer og dit rehabiliteringspotentiale.

Målsætning

 • Sammen med dig sættes der mål og delmål for rehabiliteringsforløbet.

Tidsramme

 • Der fastsættes en tidsramme for opfyldelse af målene. Tidsrammen vil typisk være op til 12 uger.

Indsatser

 • Indsatserne i rehabiliteringsforløbet tilrettelægges sådan, at du i hele forløbet får den nødvendige hjælp og støtte. Indsatserne vil løbende blive tilpasset din udvikling.

Opfølgning

 • Sammen med dig laves der i slutningen af forløbet en vurdering af, om mål og delmål er nået. Hvis du fortsat har behov for hjælp, visiteres du til dette.

Hvilke indsatser kan jeg få i rehabiliteringsforløbet?

Ved praktisk hjælp kan der bl.a. gives rehabilitering til:

 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Andre praktiske opgaver i hjemmet
 • Madlavning
 • Indkøb

I forbindelse med udførelsen af praktiske opgaver kan der f.eks. være behov for at træne din balance og udholdenhed eller træne teknikker, som ikke belaster ryg og skuldre. Der kan også være afprøvning af hjælpemidler.

Ved personlig pleje kan der bl.a. gives rehabilitering til:

 • Personlig pleje
 • Toiletbesøg 
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Medicin
 • Ernæring

Ved udførelsen af personlig pleje kan du blive trænet i fysiske færdigheder og nye teknikker til f.eks. påklædning. Du kan blive trænet i brug af hjælpemidler, hvis du har behov for at kompensere for fysiske begrænsninger.

Du kan få støtte til at skabe struktur og sammenhæng i dagligdagen. Det kan være at lære strategier til at planlægge dagligdagen, så nødvendige opgaver bliver løst. 

Hvem visiterer til rehabiliteringsforløb?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal give mig et rehabiliteringsforløb?

Det er som udgangspunkt Nyborg Kommunes rehabiliteringsteam i distrikterne, der leverer indsatserne i rehabiliteringsforløbet.

Der er ikke frit valg på rehabiliteringsforløb.

Hvad koster det at få et rehabiliteringsforløb?

Det er gratis at få et rehabiliteringsforløb.

Er der noget, jeg skal gøre?

Det forventes:

 • at du deltager ved udarbejdelse af mål for rehabiliteringsforløbet
 • at du deltager aktivt i forbindelse med de indsatser, der er planlagt
 • at du melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage
 • du selv indkøber astma/allergi og miljøvenlige rengøringsmidler og øvrige remedier til rengøringsopgaver.

Sidst opdateret 02. april 2019