Kvalitetsstandard for støtte i hjemmet til borgere med funktionsnedsættelse der har hjemmeboende mindreårige børn

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter støtte i hjemmet?

Støtte i hjemmet kan kun omfatte praktiske opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn.

Der kan ikke efter § 83 i Lov om social service ydes hjælp til generel pasning og omsorg for barnet/børnene.

I stedet skal der rettes henvendelse til Socialafdelingen for hjælp til varetagelse af børn og unges tarv efter servicelovens § 11.

Det er Nyborg Kommunes pligt at sørge for, at barnets tarv tilgodeses, indtil der hurtigst muligt træffes afgørelse om hjælp til barnet efter anden bestemmelse.

Hvem kan få støtte i hjemmet?

Du kan få støtte i hjemmet, hvis du på grund af egen sygdom/handicap har meget vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at udføre praktiske opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn.

Hjælpen gives som udgangspunkt efter en vurdering af de samlede ressourcer i hjemmet. Den samlede hjælp koordineres med Socialafdelingen.

Når du søger om støtte til praktiske opgaver i hjemmet, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med pasningen af dine mindreårige børn, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til.

Hvis du har akut behov for hjælp, er der mulighed for det.

Hvad er formålet med støtte i hjemmet?

At støtte dig i forældrerollen med konkrete og nødvendige praktiske opgaver omkring dit barn/børn.

At dine børns behov for hjælp og støtte til praktiske opgaver bliver tilgodeset.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til:

 • Praktiske opgaver eksempelvis rengøring, tøjvask og indkøb.
 • I de situationer, hvor der er en naturlig sammenhæng mellem udførelsen af de praktiske opgaver i hjemmet og uden for hjemmet, kan der eksempelvis ydes hjælp til ledsagelse af barn/børn til institution.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

 • Praktiske opgaver, der kan varetages af familiemedlemmer, daginstitutioner m.v. 
 • Ledsagelse af barn/børn til aktiviteter eller lignende
 • Madlavning
 • Omsorg/pasning af et sygt barn.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Støtte i hjemmet er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen
 • ”Fritvalgsbevis” til valg af CVR-registreret virksomhed

Hvad koster det at få støtte i hjemmet?

Det er gratis at få støtte i hjemmet.

Du skal selv indkøbe de ting, der er nødvendige for at udføre opgaverne for dit barn/dine børn.

Er der noget, jeg skal gøre?

 • Du skal være hjemme, når hjælperen er i hjemmet
 • Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du eller børnene kan klare mere selv, har du pligt til at orientere Visitationen.
 • Du kan ligeledes kontakte Visitationen, hvis du får et øget behov for hjælp.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp til dit barn/dine børn. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 03. april 2019