Værgemål

En værge er en person, der handler på dine vegne i de spørgsmål, værgemålet omfatter, og som du ikke selv er i stand til at varetage på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred (fx svær demens).

Værgemålets omfang

Værgemålet kan omfatte:

  • Alle eller bestemte økonomiske forhold som fx hjælp til styring af økonomi, salg af bolig mv.
  • Alle eller bestemte personlige forhold som fx hjælp til at træffe beslutning om optagelse i særligt botilbud, herunder plejebolig

Vigtigt i forhold til værgemål

Selvom der er etableret et værgemål, er du fortsat myndig og bevarer din økonomiske (retlige) handleevne og valgret. Den retlige handleevne kan dog i særlige tilfælde fratages ved en dom.
Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt, og det skal afpasses efter, hvad du har behov for. Værgemål kan ligeledes tidsbegrænses og ændres efter behov.

Familieretshuset fører tilsyn med værger.

Ansøgning

Ansøgning kan indsendes via Familieretshusets hjemmeside:
www.familieretshuset.dk/ansoegninger

Hvem kan søge?

  • Dig selv
  • Ægtefælle, børn, forældre, søskende og andre blandt de nærmeste
  • Din værge (ved udvidelse af værgemål)
  • Kommunalbestyrelsen, regionsrådet og politidirektøren

Lovgrundlag

  • Værgemålsloven, lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007
  • Bekendtgørelse om værgemål, bekendtgørelse nr. 1444 af 13. december 2013
  • Sagsbehandlingsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003  

Klagemulighed

Familieretshusets afgørelse kan indbringes for retten.

 

 

Sidst opdateret 14. oktober 2020