Borgerstyret Personlig Assistance, BPA

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 96.

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælper­ordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.

BPA’en giver mulighed for at borgere med en betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan ansætte hjælpere således at borgeren kan varetage dagligdags opgaver og aktiviteter på lige vilkår med øvrige borgere.

Få flere informationer i håndbogen om Borgerstyret Personlig Assistance, BPA 

Se kvalitetsstandarden for § 96 

Sidst opdateret 16. april 2019