Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte i eget hjem § 85

Formålet med socialpædagogisk støtte

Formålet med støtten er at give dig mulighed for at tage hånd om dig selv og skabe den bedst mulige tilværelse.

Hvem kan få socialpædagogisk støtte?

Du kan få støtte, hvis du har: 

 • betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • og/eller særlige sociale problemer

Hvad består hjælpen af?

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at du kan få hjælp og rådgivning, så du kan klare dig bedre på eksempelvis disse områder:

Bolig: 

 • Støtte til diverse papirer i forbindelse med flytning, herunder kontakt til Borgerservice
 • Kontakt til vicevært og lign.
 • Motivering til oprydning og rengøring af hjemmet, herunder praktisk bistand som led i optræning af færdigheder
 • Motivering til tøjvask, tøjsortering mm.
 • Motivering til sund og varierende kost samt drøftelse af indkøb og økonomi i forbindelse med indkøb.

I forhold til støtte til rengøring, tøjvask og madlavning kan denne ydelse kun bevilges, hvis du i løbet af kortere tid selv kan varetage opgaverne.

Hvis der er opgaver, som du slet ikke selv kan klare at udføre selv, f.eks. rengøring, kan du ansøge om hjælp fra hjemmeplejen til dette.

Du kan ikke få støtte til at gøre din bolig indflytningsklar eller fraflytningsklar eller til ind- og udpakning af flyttekasser.

Helbred:

 • Motivering til at påbegynde eller opretholde behandlingstilbud
 • Træning i at lave og overhold aftalte tider hos læge, tandlæge, behandlingssteder
 • Evt. ledsagelse til læge for at støtte dig ved en udredning.

Psykisk støtte:

 • Samtaler om din livssituation eller støtte til at give dig en forståelse af din funktionsnedsættelse, således at du kan mestre dit handicap
 • Støtte i forbindelse med kontakt med det offentlige
 • Dialog om og træning af sociale relationer og adfærd
 • Støtte til at opnå kontakter uden for hjemmet, støtte til dagtilbud, klubtilbud eller lign.
 • Bryde isolation.

Personlig hygiejne:

 • Motivering herunder påmindelser om at børste tænder, vaske sig
 • Drøftelser om konsekvenser ved dårlig hygiejne.

Struktur og planlægning:

 • Støtte til udarbejdelse af ugeplaner, således at du får overblik over din hverdag
 • Støtte i at finde redskaber til at huske aftaler

Økonomi:

 • Drøftelse om økonomi og budgetlægning, herunder indkøb og impulskøb
 • Støtte til administration af penge, evt. med etablering af ugevis udbetaling
 • Støtte til kontakt med pengeinstitut for at etablere Betalingsservice
 • Støtte til at lave en indkøbsordning, hvis du ikke fysisk kan købe ind.

Posthåndtering:

 • Træning i at forstå digitale borgerbetjeningsløsninger via internettet
 • Gennemgang, besvarelse og organisering af post.

Ledsagelse:

Der kan i særlige tilfælde ydes ledsagelse til ikke selvvalgte aktiviteter, fx lægeordineret fysioterapi. Kørsel kan kun ydes, hvis det er aftalt i din handleplan.
Støtten gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at støtten tilrettelægges sammen med dig, og at du skal deltage i opgaverne. Det er hensigten, at du efterhånden skal kunne klare flere opgaver selv eller få mindre hjælp til opgaverne.

Du kan få hjælp og rådgivning enten som et individuelt forløb eller sammen med andre borgere. 

Støtten tilbydes normalt på hverdagene mellem kl. 8-16.

Sådan søger du om socialpædagogisk støtte

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at være klar til at modtage støtte og hjælp ud fra en handleplan
 • at overholde indgåede aftaler
 • at samarbejde om at løse dine problemer 
 • at overholde reglerne for personalets arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at der ikke må ryges i boligen, når der ydes støtte, og der skal være luftet ud, før støtten kan ydes.

Øvrige relevante oplysninger

Den støtte, du modtager, vil løbende blive tilpasset dine behov. Støtten gives af Nyborg Kommunes hjemmevejlederkorps.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte i eget hjem § 85

Godkendt i Byrådet 27.11.2018

Sidst opdateret 10. januar 2019