Faglig uddybning af § 98

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kontaktperson for døvblinde § 98.

Lovgrundlag

§ 98 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for kontaktperson for døvblinde:

  • Visitationen sker ud fra en konkret, individuel vurdering.
  • Borgeren skal være over 18 år.
  • Borgeren skal være funktionelt døvblind.

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til ledsagerordningen kan omfatte:

  • Besøg
  • Orientering om hverdagen
  • Oversættelse af breve m.v.
  • Ledsagelse til indkøb, besøg, møder med myndigheder, aktiviteter, andre møder
  • Information om omgivelserne.
  • Der kan i særlige tilfælde bevilges ekstra timer til én rejse pr. kalenderår (max. 14 dage) i Danmark eller udlandet. Der kan søges om tilskud til udgifter forbundet med kontaktpersonens rejse. Hvis borgeren modtager bistandstillæg, kan der blive reduceret i bevillingen af timer til rejse.

Kommunens kvalitetsmål for kontaktperson

Kontaktpersonen skal have særlig viden om og kunne kommunikere med døvblinde.

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 10. januar 2019