Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

Nyborg Kommune lægger vægt på, at borgerne får den bedste og hurtigst mulige behandling, når de har behov for kontakt med og service fra kommunen.

Generelt

For alle frister gælder, at hvis der fx skal indhentes lægefaglig dokumentation, så kan fristen forlænges med den tid, det tager at fremskaffe denne.

Retssikkerhedsbekendtgørelsen

 • § 12: Frist for genvurdering af klager - 4 uger (lovkrav).
 • § 12, stk. 3: Frist for genvurdering af afgørelser omfattet af § 3 a i lov om social service - 14 dage (lovkrav).

Forvaltningsloven

 • § 16, stk. 2: Aktindsigt i egen sag - 7 arbejdsdage (lovkrav). Hvis der er tale om en omfattende sag, kan fristen forlænges til 14-40 arbejdsdage.

Børn- og ungeområdet

Lov om social service

 • § 10, 11 og 12: Rådgivning og vejledning - 2 uger.
 • § 41: Merudgifter til børn - 8 uger.
 • § 42: Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - 4 uger.
 • § 44: (jf. § 84): Aflastning og afløsning vedr. børn - 4 uger.
 • § 45: Ledsagerordning til unge - 8 uger.
 • § 50: Udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse - 4 måneder (lovkrav).
 • § 51: Børnefaglig undersøgelse ved særlige forhold - 2 måneder (lovkrav).
 • § 52, stk. 3, nr. 1-9: Stillingtagen til iværksættelse af foranstaltninger efter udarbejdelse børnefaglig undersøgelse samt finde aktuel foranstaltning - 4 uger.
 • § 52a: Ansøgning om økonomisk tilskud - 6 uger.
 • § 57c: Netværkssamråd (ung under 18 år, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet) - 7 dage (lovkrav).
 • § 66a: Godkendelse som konkret egnet familiepleje eller netværksfamiliepleje - 12 uger.
 • § 68, stk. 3: Anmodning om hjemgivelse af anbragt barn - 7 dage (lovkrav).
 • § 76: Tilbud om hjælp til unge mellem 18 og 22 år (efterværn) - 4 uger.
 • § 155b: Kvittering for underretning - 6 dage (lovkrav).
 • § 155, stk. 2: Vurdering af underretning - 24 timer (lovkrav).

Dagtilbudsloven

 • § 43: Ansøgning om socialpædagogisk friplads - 6 uger.

Voksenområdet

Lov om social service

 • § 85: Socialpædagogisk bistand. Afgørelse træffes indenfor 4 uger.
 • § 96: Borgerstyret personlig assistance. Afgørelse træffes indenfor 2 måneder.
 • § 97: Ledsagerordning til voksne. Afgørelse træffes indenfor 4 uger.
 • § 98: Kontaktperson for døvblinde. Afgørelse træffes indenfor 4 uger.
 • § 99: Kontaktperson til personer med sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer. Tages kontakt indenfor max. 2 uger.
 • § 100: Merudgifter - 8 uger.
 • § 101: Stofmisbrugsbehandling Tilbud skal ifølge loven iværksættes indenfor 2 uger. Fristen kan fraviges, hvis borgeren vælger behandling efter fritvalgsordningen.
 • § 102: Behandlingsmæssige tilbud - 4 uger.
 • § 103: Tilbud om beskyttet beskæftigelse - 4 uger.
 • § 104: Tilbud om aktivitets- og samværstilbud - 4 uger.
 • § 107: Midlertidigt ophold – betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - 6 uger.
 • § 108: Permanent ophold - betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - 6 uger.

Sundhedsloven

 • § 141: Alkoholbehandling. Lovkrav om at hjælpen iværksættes indenfor 14 dage.
 • § 142: Stofmisbrugsbehandling. Lovkrav om at hjælpen iværksættes indenfor 14 dage.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

 • § 16: Bistands- og plejetillæg - 3 måneder.

Integrationsloven

 • § 37, stk. 2: Udgifter til kontakt med bortførte børn - 14 dage.
 • § 38: Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn - 14 dage.

Sidst opdateret 25. september 2018