Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er til borgere som på grund af nedsat førlighed, begrænset evne til egenomsorg eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

En tandbørste og et tandspejl

Der skal visiteres til ordningen. Omsorgstandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og behandling – herunder protesefremstilling. De fleste behandlinger foregår i hjemmet eller på plejehjemmet.

Hvem kan modtage ydelsen?

 • Borgere over 18 år i Nyborg Kommune
 • Borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud eller opsøge praktiserende tandlæger med handicapvenlige adgangsforhold
 • Borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner og pleje, og dermed har nedsat evne til at klare egen daglige hjemmetandpleje.

Behandlingen udføres oftest  i borgerens eget hjem eller på borgerens institution. Den enkelte borger skal visiteres til ordningen.

Hvad koster ydelsen?

Pr. 1. januar 2019 er der en maksimal egenbetaling på 540 kr. årligt.  Beløbet pristalsreguleres én gang årligt. Egenbetaling sker via klientbetaling. Borgeren afholder selv evt. transportudgifter.

Hvad er formålet med ydelsen?

 • Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom 
 • At undgå smertegivende tilstande i mundhulen
 • Så vidt muligt at sikre bedst mulig tyggeevne
 • At medvirke til at bevare/fremme den enkeltes tandsundhed, samtidig med at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre evt. behandling
 • At instruere i god mundhygiejne

Hvem udfører?

Nyborg Kommunale Tandpleje.

Hvordan foregår visitation til omsorgstandpleje?

Ansøgning om omsorgstandpleje sendes til:

Visitationen
Torvet 1
5800 Nyborg

Ansøgningsskemaet kan downloades her 

Du kan også få skemaet ved henvendelse til Visitationen på tlf. 6333 6827 eller Den Kommunale Tandpleje på tlf. 6333 7077.

Ydelsen ophører (borgeren revisiteres), hvis borgeren igen skønnes at kunne benytte de almindelige tandplejetilbud.

Kvalitetsmål

 • Nye patienter ses minimum 2 måneder efter indmeldelsen
 • Ydelsen gives efter fagligt vurderet behov – dog mindst én gang om året
 • Ydelsen retter sig både til borgere med egne tænder og borgere med proteser

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal anvendes et klageskema, som findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

www.Styrelsenforpatientsikkerhed.dk

Klageskemaet kan sendes enten elektronisk via hjemmesiden med NemID eller med almindelig post til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Patientombuddet skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget din afgørelse.

Klager over personalet eller udførelsen af opgaverne kan sendes til:

Overtandlæge Torben Gasseholm
Skippergade 28
5800 Nyborg

Du kan også sende en e-mail til os

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131.
Bekendtgørelse om tandpleje.
Lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Sidst opdateret 22. januar 2019