Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er til borgere som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Der skal visiteres til ordningen. Omsorgstandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og behandling – herunder protesefremstilling. De fleste behandlinger foregår i hjemmet eller på plejehjemmet.

Hvem kan modtage ydelsen?

  • Borgere over 18 år i Nyborg Kommune
  • Borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud eller opsøge praktiserende tandlæger med handicapvenlige adgangsforhold

Behandlingen udføres oftest  i borgerens eget hjem eller på borgerens institution. Den enkelte borger skal visiteres til ordningen.

Hvad koster ydelsen?

Pr. 1. januar 2018 er der en maksimal egenbetaling på 520 kr. årligt.  Beløbet pristalsreguleres én gang årligt. Egenbetaling sker via klientbetaling. Borgeren afholder selv evt. transportudgifter.

Hvad er formålet med ydelsen?

  • At undgå smertegivende tilstande i mundhulen
  • Så vidt muligt at sikre bedst mulig tyggeevne
  • At medvirke til at bevare/fremme den enkeltes tandsundhed, samtidig med at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre evt. behandling
  • At forebygge individuelt
  • At instruere i god mundhygiejne

Hvem udfører?

Nyborg Kommunale Tandpleje.

Hvordan foregår visitation til omsorgstandpleje?

Det er Visitationen der afgør, om du har mulighed for at modtage omsorgstandpleje. Du har mulighed for at ansøge digitalt eller downloade et ansøgningsskema.

Ansøg digitalt om omsorgstandpleje her

Download ansøgningsskema til omsorgstandpleje her 

Ansøgningsskema om omsorgstandpleje sendes til:

Visitationen
Torvet 1
5800 Nyborg

Du kan også få skemaet ved henvendelse til Visitationen på tlf. 6333 6827 eller Den Kommunale Tandpleje på tlf. 6333 7077.

Ydelsen ophører (borgeren revisiteres), hvis borgeren igen skønnes at kunne benytte de almindelige tandplejetilbud.

Kvalitetsmål

  • Nye patienter ses minimum 2 måneder efter indmeldelsen
  • Ydelsen gives efter fagligt vurderet behov – dog mindst én gang om året
  • Ydelsen retter sig både til borgere med egne tænder og borgere med proteser

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal anvendes et klageskema, som findes på Patientombuddets hjemmeside. 

www.Styrelsenforpatientsikkerhed.dk

Klageskemaet kan sendes enten elektronisk via hjemmesiden med NemID eller med almindelig post til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Patientombuddet skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget din afgørelse.

Klager over personalet eller udførelsen af opgaverne kan sendes til:

Overtandlæge Torben Gasseholm
Skippergade 28
5800 Nyborg

Du kan også sende en e-mail til os

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131.
Bekendtgørelse om tandpleje (kapitel 2).
Lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Sidst opdateret 13. april 2021