Afgørelse om miljøgodkendelse af Stenhavevej 22, 5853 Ørbæk

Nyborg Kommune har meddelt miljøgodkendelse af det eksisterende produktionsareal på Stenhavevej 22, 5853 Ørbæk.

Miljøgodkendelse er givet i henhold til § 16b i lov nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven), med senere ændringer.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres her på hjemmesiden og ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 7. maj 2019.

Se afgørelse til miljøgodkendelse her

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 4. juni 2019.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus, naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på denne hjemmeside.

www.naevneneshus.dk

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over denne miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens annoncering.

Sidst opdateret 03. maj 2019