Afgørelse om miljøgodkendelse

Nyborg Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov.

Produktionen i de eksisterende bygninger, er blevet godkendt efter den nyeste lovgivning. Der er givet tilladelse til at ændre produktionen fra søer og slagtesvin til slagtesvin og smågrise. Samtidig er produktionsarealet reduceret fra 1.018 m2 til 879 m2. Husdyrbruget bliver ikke udvidet i forbindelse med denne tilladelse og der bliver ikke bygget nyt.
Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven), med senere ændringer. 

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på linket nedenfor og ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 13. januar 2021.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 10. februar 2021.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på denne hjemmeside.

www.naevneneshus.dk 

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 

Virkning af klage

En klage over denne miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens annoncering. 

Sidst opdateret 11. januar 2021