Udbud af forpagtningsaftale for cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Nyborg Kommune søger forpagter til cafeteriet i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Centret besøges af ca. 3.000 brugere om ugen anslået ud fra antallet af brugere af fitnesscentret, biblioteket, sportsudøvere og tilskuere.

Cafeteriet står for salg af skolemad til Vibeskolen afdeling Ullerslev, der har ca. 450 elever.

Beskrivelse af cafeteriet

Cafeteriet er beliggende i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Forpagtningen omfatter køkken, kølerum, depot, kontor og gang på i alt 68 m2. Der er adgang til toiletter og bad i centret.

Der stilles et udstyret køkken til rådighed for forpagteren.

Cafeteriaområdet, hvor kunderne kan nyde mad- og drikkevarer, er fællesareal, der administreres af halinspektøren.

Beskrivelse af opgaven

Forpagtningen indebærer skiftende arbejdstider med både aften og weekendarbejde
og vil bl.a. indeholde:

  • Salg af sund skolemad. 
  • Servicering af fritidsbrugerne. - Det er ikke muligt, at anslå, hvor stor en andel af centrets brugere, der vil benytte cafeteriet.
  • Servicering ved kommunale arrangementer i Kultursalen.

Forpagter kan herudover sælge mad til private arrangementer i Kultur- og Idrætscentret, ligesom der kan sælges mad ud af huset.

Åbningstider

Cafeteriet skal som minimum holde åbent:

Alle skoledage fra kl. 11.00 til kl. 12.00 med henblik på salg af skolemad.

  • I perioden 1. september til 31. maj mandag til fredag fra kl. 9.30 – 10.30 af hensyn til formiddagsbrugerne.
  • I perioden 1. september til 31. maj mandag til torsdag fra kl. 16.30-22.30. Der er mulighed for tilpasning af åbningstiden i forhold til den faktiske brug af haltider efter aftale med halinspektøren.
  • Weekender: Forpagter er forpligtet til at holde åbent i cafeteriet, når der er kampe, stævner, opvisninger, udstillinger m.v. i hallen og på boldbaner. Dog ikke i skolernes sommerferie. Halinspektøren udleverer løbende oversigter over weekend-arrangementer.

Forpagteren kan vælge at holde åbent i cafeteriet ud over de nævnte tidspunkter. Der vil fx være mulighed for salg til skolebørn om eftermiddagen efter skoletids ophør.

Forpagtningsaftalen

Forpagtningsaftalen skal træde i kraft 1. august 2020. 

Der er tale om en løbende kontrakt med mulighed for opsigelse med 6 måneders varsel.

Forpagteren skal betale for køkkenets forbrug af el, vand og varme. Udgiften hertil er skønsmæssigt fastsat til 30.000 kr. årligt.

Nyborg Kommune er ansvarlig for lokalernes vedligeholdelse og for vedligeholdelse af fast inventar. Forpagter er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af det løse inventar.

Der stilles krav om, at forpagter indgår i et samarbejde med skolen om tilbud af sund skolemad.

Afgivelse af tilbud

Interesserede kan afgive tilbud på forpagtningen. I tilbuddet skal angives følgende:

1. Beskrivelse af tilbudsgiver, herunder:

  • indsigt i og erfaring med køkkenvirksomhed og madlavning.
  • evne og lyst til at fungere sammen med frivillige foreninger.

2. Beskrivelse af tilbudsgivers planer og ideer med driften af cafeteriet. 

3. Bud på aftale om økonomi. 

  • Nyborg Kommune er indforstået med, at kravet om, at der skal holdes åbent i cafeteriet på tidspunkter, hvor der ikke kan forventes stor omsætning, vil afspejle sig i tilbudsgiver forslag til aftale. 

Tilbud sendes til Nyborg Kommune, Skole- og Kulturafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, eller mail: laan@nyborg.dk

Tilbud skal være modtaget senest 4. juni 2020.

Ved spørgsmål og ønske om aftale om besigtigelse af lokalerne rettes henvendelse til halinspektør Reidar Wind, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, på tlf. 6333 7275.

Valg af forpagter

Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om valg af forpagter inden udgangen af juni måned 2020. 

Der vil blive valgt den tilbudsgiver, der ud fra en samlet vurdering afgiver det mest fordelagtige tilbud. Der vil blive lagt vægt på tilbudsgivers erfaring, herunder evnen til at samarbejde med fritidsbrugerne, driftssikkerhed, tilbudsgivers ideer og planer med driften og på den tilbudte aftale om økonomi. 

Sidst opdateret 07. maj 2020