Brugerbetaling i henhold til miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven

Nogle virksomheder er omfattet af regler om brugerbetaling for miljøtilsyn og –godkendelser.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

  • Godkendelsespligtige virksomheder
  • Anmeldelsespligtige virksomheder
  • Branchevirksomheder
  • Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold

Se eventuelt nærmere i bekendtgørelsen nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Sagsbehandling, herunder f.eks. miljøgodkendelser og udførte tilsynsaktiviteter, skal i 2021 betales med 433,41 kr. pr. time. Taksten fastsættes og reguleres af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

I tidsforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden, og tid udenfor virksomheden, anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning etc.

Der er ingen mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

 

Sidst opdateret 21. januar 2021