Brugerbetaling i henhold til miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven

Nogle virksomheder er omfattet af regler om brugerbetaling for miljøtilsyn og –godkendelser.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

  • Godkendelsespligtige virksomheder
  • Anmeldelsespligtige virksomheder
  • Branchevirksomheder
  • Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold

Se eventuelt nærmere i bekendtgørelsen nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Sagsbehandling, herunder f.eks. miljøgodkendelser og udførte tilsynsaktiviteter, skal i 2019 betales med kr. 328,62 kr pr. time. Taksten fastsættes og reguleres af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

I tidsforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden, og tid udenfor virksomheden, anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning etc.

Der er ingen mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

 

Sidst opdateret 04. februar 2019