2 meter bræmmer

I følge vandløbsloven skal der i landzonen være en bræmme på 2 meter langs alle naturlige eller højt målsatte vandløb og søer.

I bræmmen må der ikke dyrkes, fortages jordbehandling og terrænændringer, anbringes hegn, plantes eller opføres bygværker. Dyr må dog gerne græsse på arealet og det er tilladt at høste hø.

Isolerede søer under 100 m2 er ikke omfattet af bestemmelsen.

Formålet med bræmmen

Formålet med bræmmen er at bevare vandløbets/søens bred i en stabil tilstand og beskytte bredden mod udskridning f. eks i forbindelse med anvendelse af tunge maskiner.

En stabil bræmme medfører mindre tilførsel af sand og jord til vandløb og søer og mindsker dermed behovet for oprensninger. Derudover sikrer en stabil bred gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Tilsyn og håndhævelse

Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med overholdelse af 2 meter bræmmerne. Hvis kravet om 2 meter bræmme ikke er overholdt, skal kommunen påtale det ulovlige forhold.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås i ”Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer”, der kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 03. oktober 2018