Miljøtilsynsplan 2021-2025

Teknik- og Miljøafdelingen har på sit møde 22. marts 2021 vedtaget nedenstående udkast til en overordnet miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug i Nyborg Kommune for perioden 2021–2025.

Miljøtilsynsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om miljøtilsyn.

Planen har været sendt i høring i perioden 24. marts 2021 til 21. april 2021.

Kommunen har ikke modtaget nogle bemærkninger til planen som derfor er endelig.

Miljøtilsynsplan 2021-2025

Hvad er en tilsynsplan

I maj 2013 trådte den første miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen stiller krav til hvor ofte der skal foretages miljøtilsyn, hvad der skal føres tilsyn med, samt hvordan de gennemførte tilsyn skal afrapporteres og offentliggøres.

Derudover indeholder miljøtilsynsbekendtgørelsen krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan, men snarere en strategi.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:

 • Hvilket geografisk område planen omfatter
 • Generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/husdyrbrug giver anledning til
 • Fortegnelse, inkl. navn, adresse, CVR-, eller CHR-nummer, eventuelt P-nr. samt gældende listepunkt for IED-aktiviteten
 • En beskrivelse af tilsynsindsatsen herunder hvordan tilsyn tilrettelægges og gennemføres
 • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn

IED-virksomheder og –husdyrbrug er særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EUs direktiv om industrielle emissioner (udledninger).

Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal sendes i høring i 4 uger, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug fører kommunen miljøtilsyn med

Kommunen har en generel tilsynsforpligtigelse med alle virksomheder og husdyrbrug beliggende i kommunen.

På de lidt større virksomheder og husdyrbrug skal kommunen gennemføre et fysisk tilsyn med en centralt fastlagt hyppighed. Der er ca. 175 virksomheder og ca. 110 husdyrbrug i Nyborg Kommune, hvor der ifølge lovgivningen skal foretages periodevise miljøtilsyn.

Af ovennævnte virksomheder, er der knap 50 virksomheder og ca. 35 husdyrbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at de skal have et basistilsyn mindst hvert 3. år.  Et basistilsyn omfatter virksomhedens samlede miljøforhold.

Kommunen fører tilsyn 3 IED-virksomhed samt 12 IED-husdyrbrug. Klik på nedenstående link, hvis du vil se en oversigt over disse.

Klik her for at se en oversigt over lED-virksomhederne

Der er ca. 125 virksomheder og ca. 75 husdyrbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at de skal have et basistilsyn mindst hvert 6. år.

For resten af virksomhederne og husdyrbrugene i kommunen, er der ikke krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her foretages kun tilsyn, hvis en borger henvender sig til kommunen om formodede lovovertrædelser eller føler sig generet af f.eks. støj, støv, lugt, fluer m.v.

Hvilke miljøforhold er væsentlige

Landbrugsdrift kan medføre følgende miljøbelastninger:

 • Risiko for forurening af grundvand, søer, vandløb, fjord og hav med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler under dyrkning af markerne eller ved uheld.
 • Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygnignerne og fra husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne
 • Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering og opbevaring af flydende produkter eller miljøfarligt affald
 • CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof
 • Methan-udledning fra drøvtyggere
 • Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.

Virksomhederne er indbyrdes mere forskellige end husdyrbrugene. Det er derfor meget forskelligt, hvilke miljøbelastninger en virksomhed kan give anledning til. Helt generelt kan der være tale om:

 • Risisko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer til luften.
 • Risisko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer via kloak til rensningsanlægget/vandmiljøet.
 • Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering og opbevaring af flydende produkter eller miljøfarligt affald.
 • CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof
 • Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, lys, støv, m.v.

Kommunens miljøtilsyn – hvad og hvordan

Langt de fleste regler og grænseværdier, som virksomheder og husdyrbrug skal overholde er fastlagt fra centralt hold.

De fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugsloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven m.fl. og af alle de bekendtgørelser, der er lavet i forlængelse af disse love.

Dertil kommer de særlige vilkår, der stilles i de miljøgodkendelser eller miljøtilladelser, som de store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug skal have, når de etablerer en produktion eller ændrer væsentligt på den.

Kravene, grænseværdierne og vilkårene har som mål at undgå eller begrænse de miljøbelastninger, der er nævnt ovenfor. Til orientering kan det oplyses, at kommunerne ikke er tilsynsmyndighed med opbevaring, brug af og forurening med, sprøjtemidler på landbrug, Denne myndighed ligger i Landbrugsstyrelsen.

Kommunen skal føre tilsyn med at fastsatte regler, grænseværdier og vilkår overholdes.

I nogle sager, må kommunen anlægge en vurdering. F.eks. hvis der i den pågældende sag ikke foreligger specifikke regler, grænseværdier eller vilkår.

På nogle få områder kan/skal kommunen udarbejde et regulativ eller en forskrift, som nærmere præciserer, hvilke miljøkrav, der skal overholdes. I Nyborg Kommune er der p.t. følgende regulativer/forskrifter:

 • Regulativ for erhvervsaffald
 • Regultativ for husholdningsaffald
 • Regulativ for hønsehold

Regulativer og forskrifter sikrer, at virksomheder/husdyrbrug (og private) på forhånd er klar over hvilke krav der skal overholdes. Regulativer og forskrifter kan findes på kommunens hjemmeside

Nyborg Kommune har også udarbejdet en række retningslinjer, der kommer med gode tips til hvordan virksomheder/husdyrbrug kan indrette sig så gældende regler kan overholdes. Kommunen har udarbejdet følgende retningslinjer:

 • Retningslinje for indretning og drift af olie- og benzinudskillere samt sandfang
 • Retningslinje for indretning af tankplads med én stander
 • Retningslinje for opbevaring af farligt affald
 • Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjerne kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøafdelingen.

Teknik og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne/husdyrbrugene oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer.

En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning. Dette kan eksempelvis være initiativer til energibesparelser, CO2-reduktion, indførsel af miljøstyring, naturpleje m.v.

I forbindelse med planlægningen af et miljøtilsyn indsamler den tilsynsførende en lang række relevante oplysninger om virksomheden/husdyrbruget. Forberedelse, gennemførelse, samt afrapportering af det enkelte tilsyn er fastlagt i kommunens procedure vedr. miljøtilsyn på henholdsvis virksomheder og husdyrbrug. I forbindelse med miljøtilsynene anvendes ofte tjeklister.

Kommunen gennemfører i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen regelmæssigt et basistilsyn på alle store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug. Et basistilsyn omfatter, som tidligere nævnt, virksomhedens samlede miljøforhold.

Derudover skal kommunen gennemføre prioriterede tilsyn, med de virksomheder/husdyrbrug, der udgør en særlig miljørisiko. Ved disse tilsyn, kan man nøjes med at koncentrere sig om det miljøproblem, der er særligt vigtigt på stedet. Meningen med de prioriterede tilsyn er, at fokusere noget af kommunens miljøindsats der, hvor miljørisikovurderingen viser der er noget at komme efter.

Kommunen foretager efter alle miljøtilsyn en miljørisikovurdering af virksomheden/husdyrbruget ud fra kriterier som er fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Miljørisikoscoren anvendes til at fastlægge hvilke virksomheder/husdyrbrug der har behov for et prioriteret tilsyn.

Kommunen skal udover basistilsyn og prioriterede tilsyn hvert år gennemføre to tilsynskampagner om året. Tilsynskampagnens samlede konklusion, herunder mål og effekter skal offentliggøres.

Udover ovennævnte tilsyn, foretager kommunen også tilsyn i forbindelse med eventuelle klager eller miljøuheld. Efter behov foretages der også tilsyn i forbindelse udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilladelser.

Pga. COVID-19 situationen har kommunen, i overensstemmelse med udmeldingen fra Miljøstyrelsen, valgt at der ikke vil blive gennemført nogle tilsynskampagner i 2021.

Samarbejdet med andre myndigheder

Nyborg Kommune har et udstrakt samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, samt Fredericia Kommune, bl.a. via nedsatte erfa-grupper. I disse grupper foregår der primært  erfaringsudveksling, men der arbejdes også med at skabe samme praksis på de områder, hvor der et kommunalt, politisk råderum.

Kommunen samarbejder med Miljøstyrelsen på de virksomheder i kommunen, hvor vi er myndighed på virksomhedens spildevandsudledninger, mens Miljøstyrelsen er myndighed på øvrige miljøforhold. Det drejer sig om Fortum Waste Solutions A/S og Koppers Denmark A/S

Hvis kommunen under tilsyn eller i anden forbindelse opdager åbenlyse overtrædelser, hvor kommunen ikke er myndighed, meddeles dette til den relevante myndighed.

I enkelte sager samarbejder vi af og til direkte med en af disse myndigheder, når det kan sikre en hurtigt og effektiv løsning af et miljøproblem. Myndighederne kan typisk være Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Arbejdstilsynet eller Fødevarestyrelsen.

Internt i Natur og Miljø er myndighedsområderne opdelt mellem forskellige teams og medarbejdere. F.eks. ligger ansvaret for naturområderne, grundvandsbeskyttelsen, vandløbskvaliteten, byggelovgivningen m.fl. ikke i de to teams landbrug og virksomhed, der varetager miljøtilsynet med virksomheder og landbrug.

I forbindelse med vores fysiske tilsyn på en ejendom tilstræbes det dog at der foretages et helhedsorienteret tilsyn, så antallet af besøg fra myndigheden kan begrænses. Et tilsyn kan derfor også omfatte områder der normalt ligger uden for den enkelte tilsynsmedarbejders myndighedsområde, f.eks. landzonetilladelser, byggeansøgninger, oplysninger om private brønde ol.

Sidst opdateret 06. maj 2021