Miljøtilsynsplan 2017-2021

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 24. april 2017 vedtaget et udkast til en overordnet miljøtilsynsplan for virksomheder, husdyrbrug m.v. i Nyborg Kommune.

Miljøtilsynsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Planen har indtil 26. maj 2017 været sendt i høring i 4 uger for at give enhver mulighed for at kommenterer udkastet.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planen, der nu er endelig.

Miljøtilsynsplanen vil fremover blive opdateret mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplan 2017-2021

Hvad er en tilsynsplan

I maj 2013 trådte den første miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen stiller krav til hvor ofte der skal foretages miljøtilsyn, hvad der skal føres tilsyn med, samt hvordan de gennemførte tilsyn skal afrapporteres og offentliggøres.

Derudover indeholder miljøtilsynsbekendtgørelsen krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan, men snarere en strategi.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:

 • Hvilket geografisk område, kommunen fører miljøtilsyn i. 
 • Liste inkl. navn og adresse på IED-virksomheder og –husdyrbrug samt husdyrbrug godkendt efter § 12. stk. 1 i husdyrbrugsloven.
 • Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/husdyrbrug giver anledning til.
 • En beskrivelse af tilsynsindsatsen og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres.
 • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

IED-virksomheder og –husdyrbrug er særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EUs direktiv om industrielle emissioner (udledninger).

Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal sendes i høring i 4 uger, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug fører kommunen miljøtilsyn med

Kommunen har en generel tilsynsforpligtigelse med alle virksomheder og husdyrbrug beliggende i kommunen.

På de lidt større virksomheder og husdyrbrug skal kommunen gennemføre et fysisk tilsyn med en centralt fastlagt hyppighed. Der er ca. 175 virksomheder og ca. 155 husdyrbrug i Nyborg Kommune, hvor der skal foretages periodevise miljøtilsyn.

Der er knap 50 virksomheder og ca. 35 husdyrbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at de skal have et basistilsyn mindst hvert 3. år.  Et basistilsyn omfatter virksomhedens samlede miljøforhold.

Kommunen fører tilsyn med 1 IED-virksomhed samt 13 IED-husdyrbrug og 7 andre, der er godkendt efter § 12 i husdyrbrugsloven i kommunen.

Klik her for at se en oversigt over lED-virksomhederne

Der er ca. 125 virksomheder og ca. 135 husdyrbrug, som har en størrelse og en produktion, som betyder, at de skal have et basistilsyn mindst hvert 6. år.

For resten af virksomhederne og husdyrbrugene er der ikke krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her foretages kun tilsyn, hvis en borger henvender sig til kommunen om formodede lovovertrædelser eller føler sig generet af støj, fluer etc. 

Hvilke miljøforhold er væsentlige

Landbrugsdrift kan medføre følgende miljøbelastninger:

 • Risiko for forurening af grundvand, søer, vandløb, fjord og hav med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler under dyrkning af markerne eller ved uheld.
 • Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygnignerne og fra husdyrgødning på lager eller udspredt på markerne.
 • Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering og opbevaring af flydende produkter eller miljøfarligt affald.
 • CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof.
 • Methan-udledning fra drøvtyggere.
 • Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer m.v.

Virksomhederne er indbyrdes mere forskellige end husdyrbrugene. Det er derfor meget forskelligt, hvilke miljøbelastninger en virksomhed kan give anledning til. Helt generelt kan der være tale om:

 • Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer til luften.
 • Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer via kloak til rensningsanlægget/vandmiljøet.
 • Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering og opbevaring af flydende produkter eller miljøfarligt affald.
 • CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof 
 • Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, lugt, lys, støv, m.v.

Kommunens miljøtilsyn – hvad og hvordan

Langt de fleste regler og grænseværdier, som virksomheder og husdyrbrug skal overholde er fastlagt fra centralt hold.

De fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugsloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven m.fl. og af alle de bekendtgørelser, der er lavet i forlængelse af disse love.

Dertil kommer de særlige vilkår, der stilles i de miljøgodkendelser eller miljøtilladelser, som de store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug skal have, når de etablerer en produktion eller ændrer væsentligt på den.
Kravene, grænseværdierne og vilkårene har som mål at undgå eller begrænse de miljøbelastninger, der er nævnt ovenfor. Til orientering kan det oplyses, at kommunerne ikke er tilsynsmyndighed med opbevaring, brug af og forurening med sprøjtemidler på landbrug, Denne myndighed ligger i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Kommunen skal føre tilsyn med at regler, grænseværdier og vilkår overholdes.

I nogle sager, må kommunen anlægge en vurdering. F.eks. hvis der i den pågældende sag ikke foreligger specifikke regler, grænseværdier eller vilkår.

På nogle få områder kan/skal kommunen udarbejde et regulativ eller en forskrift, som nærmere præciserer, hvilke miljøkrav, der skal overholdes. I Nyborg Kommune er der p.t. følgende regulativer/forskrifter:

 • Regulativ for erhvervsaffald
 • Regultativ for husholdningsaffald
 • Regulativ for hønsehold

Regulativer og forskrifter sikrer, at virksomheder/husdyrbrug (og private) på forhånd er klar over hvilke krav der skal overholdes. Regulativer og forskrifter kan findes her på hjemmesiden.

Nyborg Kommune har også udarbejdet en række retningslinjer, der kommer med gode tips til hvordan virksomheder/husdyrbrug kan indrette sig så gældende regler kan overholdes. Kommunen har udarbejdet følgende retningslinjer:

 • Retningslinje for indretning og drift af olie- og benzinudskillere samt sandfang.
 • Retningslinje for indretning af tankplads med én stander.
 • Retningslinje for opbevaring af farligt affald.
 • Retningslinjer for opbevaring af farlige stoffer.

Retningslinjerne kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Teknik og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune lægger stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne/husdyrbrugene oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer.

En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning. Dette kan eksempelvis være initiativer til energibesparelser, CO2-reduktion, indførsel af miljøstyring, naturpleje m.v.

I forbindelse med planlægningen af et miljøtilsyn indsamler den tilsynsførende en lang række relevante oplysninger om virksomheden/husdyrbruget. Forberedelse, gennemførelse, samt afrapportering af det enkelte tilsyn er fastlagt i kommunens procedure vedr. miljøtilsyn på henholdsvis virksomheder og husdyrbrug. I forbindelse med miljøtilsynene anvendes ofte tjeklister.

Kommunen gennemfører i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen regelmæssigt et basistilsyn  på alle store og mellemstore virksomheder og husdyrbrug. Et basistilsyn omfatter, som tidligere nævnt, virksomhedens samlede miljøforhold.

Derudover skal kommunen gennemføre prioriterede tilsyn, med de virksomheder/husdyrbrug, der udgør en særlig miljørisiko. Ved disse tilsyn, kan man nøjes med at koncentrere sig om det miljøproblem, der er særligt vigtigt på stedet.

Meningen med de prioriterede tilsyn er, at fokusere noget af kommunens miljøindsats der, hvor der er noget at komme efter. Kommunen foretager efter hvert miljøtilsyn en miljørisikovurdering af virksomheden/husdyrbruget ud fra kriterier som er fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Miljørisikoscoren anvendes til at fastlægge hvilke virksomheder/husdyrbrug der har behov for et prioriteret tilsyn.

Kommunen skal udover basistilsyn og prioriterede tilsyn hvert år gennemføre to tilsynskampagner om året. Tilsynskampagnens samlede konklusion, herunder mål og effekter skal offentliggøres.

Udover ovennævnte tilsyn, foretager kommunen også tilsyn i forbindelse med eventuelle klager. Efter behov foretages der også tilsyn i forbindelse udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilladelser.

Samarbejdet med andre myndigheder

Nyborg Kommune har et udstrakt samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, samt Fredericia Kommune, bl.a. via nedsatte erfa-grupper. I disse grupper foregår der primært  erfaringsudveksling, men der arbejdes også med at skabe samme praksis på de områder, hvor der et kommunalt, politisk råderum.

Kommunen samarbejder med Miljøstyrelsen på de virksomheder i kommunen, hvor vi er myndighed på virksomhedens spildevandsudledninger, mens Miljøstyrelsen er myndighed på øvrige miljøforhold.

Hvis kommunen under tilsyn eller i anden forbindelse opdager åbenlyse overtrædelser, hvor kommunen ikke er myndighed, meddeles dette til den relevante myndighed.
I enkelte sager samarbejder vi af og til direkte med en af disse myndigheder, når det kan sikre en hurtigt og effektiv løsning af et miljøproblem. Myndighederne kan typisk være Miljøstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Arbejdstilsynet eller  Fødevarestyrelsen.

Internt i Natur og Miljø er myndighedsområderne opdelt mellem forskellige teams og medarbejdere. F.eks. ligger ansvaret for naturområderne, grundvandsbeskyttelsen, vandløbskvaliteten, byggelovgivningen m.fl. ikke i de to teams landbrug og virksomhed, der varetager miljøtilsynet med virksomheder og landbrug. I forbindelse med vores fysiske tilsyn på en ejendom tilstræbes det dog at der foretages et helhedsorienteret tilsyn, så antallet af besøg fra myndigheden kan begrænses. Et tilsyn kan derfor også omfatte områder der normalt ligger uden for den enkelte tilsynsmedarbejders myndighedsområde, f.eks. landzonetilladelser, byggeanmeldelser, oplysninger om olietanke, private brønde ol.

 

Sidst opdateret 29. maj 2017