Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til anlæg, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.

En lang række anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, fødevareindustri, infrastruktur m.m.

Du kan se VVM-reglerne på linket nedenfor:
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

De VVM-pligtige anlæg fremgår af bilag 1 og bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen.

Hvis et anlæg er opført på bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt. Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelsen skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere om det påvirker miljøet væsentligt. Hvis det vurderes, at der er en væsentlig miljøpåvirkning er projektet VVM-pligtigt. Hvis det vurderes, at der ikke er en væsentlig miljøpåvirkning, træffer VVM-myndigheden afgørelse om dette. Afgørelsen skal annonceres offentligt og der skal klages over den.

VVM-pligtige anlæg skal gennemgå en VVM-procedure, inden der må gives tilladelse til at igangsætte anlægget. VVM-proceduren indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse. 

Anmeldepligt
Bygherren har pligt til skriftligt at anmelde et anlægsprojekt, som er opført på bilag 1 eller bilag 2 i bekendtgørelsen til den kommune, hvor anlægget ønskes etableret.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om VVM.

VVM vejledning om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet

Sidst opdateret 19. april 2016