Godkendelse af reguleringsprojekt 02/2017 - Lamdrup Bæk

Nyborg Kommune anlægger et sandfang i Lamdrup Bæk i st. 1.000.

Tegning over ormåde ved Lamdrup Bæk

Formålet med projektet er at koncentrere indsatsen mod sandvandring og derved friholde en længere strækning for jævnlig oprensning af sandaflejringer. Desuden friholdes det målsatte vandløb Vindinge Å for uhensigtsmæssig materialetilførsel.

På den nedre strækning af Lamdrup Bæk har der været store aflejringer af sand.
På strækningen lige nedstrøms projektområdet er der ved tidligere reguleringsprojekt (år 2008) udlagt adskillige gydebanker. Anlæg af sandfang vil forbedre effekten af disse væsentligt, da der er risiko for, at de pakker til af sandet.

Sandet har desuden lagt sig uhensigtsmæssigt i forhold til afvandingsmæssige interesser, og bunden har været hævet i forhold til de regulativmæssige bestemmelser, hvilket har bevirket oprensninger på en længere strækning.

Nyborg Kommune vurderer, at den største årsag til sandaflejringer i Lamdrup Bæk skyldes denne øvre strækning.

Se selve afgørelsen her

Klagevejledning vedr. godkendelsen

En klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 19. april 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 17. maj 2017, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk.  Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” og telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Annika Lykke Dalskov Risum på e-mail: ald@nyborg.dk, tlf. 6333 7155 alternativt Lars-Ole Christensen på e-mail: loc@nyborg.dk, tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 19. april 2017