Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen Assensvej 58, 5853 Ørbæk

Nyborg Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på landbrugsejendommen Assensvej 58, 5853 Ørbæk.

Der er givet godkendelse til at øge mængden af dyr fra en årsproduktion på 15.652 smågrise og 4.100. slagtesvin, til en årsproduktion på 23.000 smågrise og 4.000 slagtesvin, i de eksisterende bygninger.

Godkendelsen omfatter desuden opførelsen af en ny gyllebeholder.

Tillægget til miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 11 i lov nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 5. december  2017 og kan ses på linket nedenfor.

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Assensvej 58, Ørbæk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væ-sentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest  2. januar 2018.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside

www.nmkn.dk

Adgangen til klageportalen sker via borger.dk og virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Sidst opdateret 04. december 2017