Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 133.1

Byrådet har 31. januar 2017 vedtaget lokalplan nr. 133.1 – tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole endeligt.

Luftfoto over området ved Nyborg Friskole, Nyborg

Lokalplanens indhold

Lokalplan 133.1 er et tillæg til den gældende lokalplan nr. 133. Lokalplantillægget har til formål at muliggøre ændret anvendelse af den tidligere katolske kirke, Vindingevej 7, fra kirkeformål til skoleformål. Lokalplanen opstiller endvidere bevarende bestemmelser for kirkebygningen.

Se lokalplan nr. 133.1 - tillæg til lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole her

Se lokalplan nr. 133 - Nyborg Friskole her

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 4. oktober til 29. november 2016. Der blev modtaget én indsigelse i høringsperioden. Byrådet fandt ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget på baggrund af indsigelsen.

Retsvirkninger

I henhold til planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Lokalplan nr. 133 for Nyborg Friskole suppleres af lokalplan nr. 133.1 og er derfor stadig gældende dog med de ændringer der fremgår af lokalplan nr. 133.1 herunder:

  • En ændring af § 3.2, anvendelsesparagraffen, der ændrer anvendelsen af delområde 2.
  • Tilføjelse af § 4, der vedrører bevaring af kirkebygningen, Vindingevej 7.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på nedenstående hjemmeside.

www.nævneneshus.dk

Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

 

Sidst opdateret 13. februar 2017