Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 275

Byrådet har 31. januar 2017 vedtaget lokalplan nr. 275 for en cykellegebane i Lille Svanedam, Nyborg endeligt.

Tegning over kommende cykellegebane i Lille Svanedam

Lokalplanens indhold

Lokalplan nr. 275 - Cykellegebane i Lille Svanedam, Nyborg, muliggør anvendelsen af en del af Lille Svanedam til cykellegebane i form af multibane og stier. Banen vil blive indpasset i den eksisterende beplantning og i øvrigt anlægges i terræn således, at områdets parkpræg fastholdes.

Se lokalplan nr. 275 - Cykellegebane i Lille Svanedam her

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 4. oktober til 29. november 2016. Der blev modtaget otte indsigelse i høringsperioden. Byrådet fandt ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget på baggrund af indsigelserne.

Retsvirkninger

I henhold til planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på nedenstående hjemmeside.

www.nævneneshus.dk

Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

 

Sidst opdateret 13. februar 2017