Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276

Offentliggørelse af lokalplan nr. 276 for rækkehuse i Kohavevænget og kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013.

Byrådet har 20. juni 2017 vedtaget lokalplan nr. 276 for rækkehuse i Kohavevænget og kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 27 juni 2017.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 276

Kommuneplantillæg nr. 18

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre et projektforslag med rækkehuse og etagebyggeri vest ved Kohavevænget i Nyborg.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge én-familiehuse i op til to plan i den vestlige del af området (delområde 1).  I den østlige del (delområde 2) er der tilsvarende mulighed for at bygge én-familieshuse i op til to plan, men derudover skabes mulighed for at bygge etagebyggeri med adskilte lejligheder både i stueplan og på første sal. Disse lejligheder kan eventuelt anvendes til ungdomsboliger.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammerne, så det bliver muligt at bygge i op til 2 plan i området.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget en bemærkning fra Vejdirektoratet, der gjorde opmærksom på kravet om, at boligerne lever op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og at dette skal fremgå af lokalplanen. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden, således at det tydeligt fremgår af redegørelsen og bestemmelserne, at det endelige projekt skal vise, at det kan overholde grænseværdierne for støj.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (note 1: planloven).

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Note 1: Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Sidst opdateret 26. juni 2017