Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 278

Offentliggørelse af lokalplan nr. 278 - Sommerhusområde ved Brændeskov og kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013.

Byrådet har 20. juni 2017 vedtaget lokalplan nr. 278 for sommerhusområde ved Brændeskov og kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 for sommerhusområder i Nyborg Kommune endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 27. juni 2017.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 278

Kommuneplantillæg nr. 17

Planernes indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give øgede og ensrettede byggemuligheder for en stor dels af kommunens sommerhusområder.

Kommuneplantillægget ændrer derfor rammerne for 12 af kommunens sommerhusområder mht. bebyggelsesprocent, bygningshøjde og minimums afstand til skel.

Lokalplan nr. 278 udmønter disse muligheder i et sommerhusområde ved Brændeskov og sikrer samtidig, at ny bebyggelse sikres mod stigende vandstande.

Ved lokalplanens vedtagelse aflyses lokalplan nr. 57, der hidtil har været gældende for området.

Ændringer i forhold til forslagene

Planforslagene har været i høring til og med 9. maj 2017. I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 7 indsigelser. Planerne er på baggrund af indsigelserne ændret i forhold til de forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne for kommuneplantillægget omfatter:

  • Redegørelsesdelen udvides med et afsnit om tillæggets manglende påvirkning af udpegede naturområder (indsat på side 6-8).
  • ”Eksisterende zonestatus” og ”Fremtidig zonestatus” er rettet i rammebestemmelserne, så de stemmer overens med gældende status, der er tilføjet et notat om ”Zonestatus” i ramme-bestemmelserne der lyder: ”Sommerhusområdet må ikke udvides” og der tilføjes zonekort for alle rammeområder, som viser gældende zonestatus.
  • Bebyggelsesprocenten for rammeområde 30.S.14 hæves til 15 og afstandskravene til skel mod vej fastsættes til 5 meter.

Ændringerne for lokalplanen omfatter:

  • Der er tilføjet et kortbilag 6, der viser sommerhusområdernes udstrækning, og der henvises hertil i planens § 2 (område og zonestatus).
  • Kravet om ’nedsivning’ på side 11 er ændret til ’lokal håndtering’ af regnvand.
  • Bestemmelserne om facade- og tagfarver (§§ 7.1 og 7.2) er præciseret, så nuancer tillades.
  • Antenner muliggøres opsat, så ingen dele er mere end 1,8 meter over terræn (§ 7.7).
  • Der er tilføjet en vejledende redegørelsestekst til § 8.2, der uddyber, at forbuddet mod terrænregulering generelt omfatter regulering af ubebygget terræn.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (note 1: planloven).

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Note 1: Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Sidst opdateret 26. juni 2017