Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 274

Offentliggørelse af lokalplan nr. 274 for den tidligere politistation, Stendamsgade 9-11, Nyborg.

Den gamle politigård Stendamsgade 9-11, Nyborg

Byrådet har 24. april 2017 vedtaget lokalplan nr. 274 for den tidligere politistation, Stendamsgade 9-11, Nyborg, endeligt. 

Lokalplanen kan ses her

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre at den tidligere politistationsbygning inklusiv de omkringliggende områder kan benyttes til forskellige offentlige formål.

Lokalplanen muliggør derfor anvendelsen af den tidligere politistation til offentlige formål (administration med videre) og etableringen af en offentlig parkeringsplads med 38 pladser samt et legeområde syd for den tidligere politistation.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 1 indsigelse. Byrådet fandt dog ikke anledning til at ændre planen ift. høringsversionen.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 01. maj 2017