Godkendelse af reguleringsprojekt 04/2017 - Ørbæk Å

Nyborg Kommune anlægger et sandfang i Ørbæk Å i st. 10.800.

Oversigtskort over område ved Ørbæk Å

Formålet med projektet er at koncentrere indsatsen mod sandvandring og derved friholde en længere strækning for jævnlig oprensning af sandaflejringer.

Ørbæk Å har opstrøms st. 10.800 et større fald, der flader ud på strækningen 10.800 – 10.000. Strækningen virker som ét stort sandfang, og der aflejres meget materiale fordelt på et langt stræk.  

Etablering af et sandfang vil koncentrere sandaflejringerne på et defineret oprensningspunkt og dermed friholde en lang vandløbsstrækning for at blive oprenset uhensigtsmæssigt med jævne mellemrum.

Se selve afgørelsen her

Klagevejledning vedr. godkendelsen

En klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 18. maj 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 15. juni 2017, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk.  Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” og telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Annika Lykke Dalskov Risum på e-mail: ald@nyborg.dk, tlf. 6333 7155 alternativt Lars-Ole Christensen på e-mail: loc@nyborg.dk, tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 17. maj 2017